Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 02 201418.06.2015 08:44
 
Hei,

kuntanne veroennustekehikon helmikuun versio päivitettiin helmikuun lopussa. Kuntakohtainen kehikko perustuvat koko maata koskevaan koko maata koskevaan kuntien verotulojen ennustekehikkoon joka päivitettiin kunnat.net -sivuille 11.2.2014.

Joissain kunnissa on ollut epävarmuutta sen suhteen onko kehikko todella toimitettu heille ja tämä lähetys on varmistus siitä että kuntanne tosiaan on saanut kehikon helmikuun version.

Tämän viestin lopussa on linkki teidän kuntakohtaiselle veroennustesivustolle. Mikäli linkki ei jostain syystä toimi voitte kopioida ja liittää sen nettiselaimen osoitekenttään. Kuntakohtaisella verokehikkosivustolla löytyy viimeisimmän kehikon ja maksuunpanotilaston (toimitetaan tämän lähetyksen jälkeen) lisäksi myös aikaisempia kehikko -versioita ja maksuunpanotilastoja.

Kehikossa on huomioitu seuraavat seikat :
Kehysriihen vaikutukset kuntien verotuloihin ei ole mitenkään huomioitu tässä taikka koko maan kehikossa. Veroennustekehikoita päivitellään seuraavan kerran toukokuussa, jolloin muun muassa tulevien vuosien veroperustemuutokset on huomioitu kevään 2014 kehysriihen päätösten jälkeisen tilanteen mukaisina. Painotan että kehikon luvut vuosille 2013-2017 ovat arvioita ja johdettu koko maan kehikon luvuista. Näitä lukuja kunnan tulee tarkistaa huolellisesti ja muuttaa omien arvion mukaisiksi.

Lähtökohtaisesti kuntakohtaisissa kehikoissa esitetyt arviot vuosille 2014 -2017 perustuvat peruspalveluohjelmassa esitettyihin arvioihin keskipitkän aikavälin kehityksestä kansantaloudessa. Tämän lisäksi on huomioitu joulukuussa julkaistu valtiovarainministeriön suhdannekatsaus. Vuosien 2015 - 2017 luvut perustuvat yleisimpiin näkökohtiin ja sen vuoksi epävarmempiin arvioihin. Keskusteluja verotulojen kehityksestä on käyty valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa.

Päivitetyssä kehikossa on lisäksi otettu huomioon verovuoden 2012 valmistunut verotus, tilitykset kunnille tammikuulla 2014 asti sekä ennakolliset tilitystiedot helmikuulta 2014, kuntien veroprosenttien muutokset vuodelle 2014 sekä vuoden 2013 loppuun mennessä voimaan saatetut verolakien muutokset. Kunnallisveron veroperustemuutoksista suurin yksittäinen muutos koski osinkotulojen verotusta joista aiempaa suurempi osuus siirtyi ansiotuloverotuksen piiriin. Koska osinkotulot jakautuvat epätasaisesti kuntien kesken, olemme vieneet verotuloja lisäävän muutoksen kehikoihin kuntakohtaisesti viimeisen valmistuneen verotuksen jakauman mukaisena.

Kunnallisveron tilitysten osalta kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2014 alenee helmikuussa hieman 61,96 prosentista 61,76 prosenttiin. Tähän on vaikuttanut muun muassa valtiolle tilitettävän pääomaverojen suhteellisen osuuden kasvu vuoden 2012 verotuksessa. Päivitetyt kuntakohtaiset jako-osuudet on myös huomioitu kehikossa. Jako-osuuden alenemisesta huolimatta kunnallisveron tilitykset tulevat helmikuussa olemaan huomattavasti viime vuotta suuremmat. Tähän on kaksi keskeistä syytä: tilitysuudistuksesta johtuen jäännösverojen toinen erä tilitetään aiemmasta poiketen maaliskuun sijaan jo helmikuussa ja toisaalta tammikuun lopussa maksetut ennakontäydennysmaksut olivat kaikkien veronsaajien osalta noin 200 milj. euroa suuremmat kuin vuosi sitten. Maaliskuun tilitykset jäävät jäännösverojen tilityksien helmikuulle siirtymisen seurauksena taas pienemmiksi kuin viime vuonna.

Yhteisöveron arvioissa vuosille 2014-2017 on käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta sekä yhteisöjen tuloveroprosenttia 20,0 %. Kuntien jako-osuudet on syksyllä vahvistettujen lakimuutosten mukaiset ja niissä on huomioitu vuosille 2013-2015 tehdyt lainsäädäntömuutokset ja niiden kompensointi kunnille jako-osuutta muuttamalla.

Kiinteistövero kasvaa kiinteistöjen arvostukseen tehtyjen uudistusten sekä veroprosenttien korotusten johdosta. Kuntakohtaisiin kehikoihin kiinteistöjen verotusarvot vuodelle 2014 on muokattu uusien arvostusperiaatteiden mukaisesti vuoden 2013 tietojen pohjalta. Kuntakohtaista kehitystä veropohjassa (esim. uudet tai käytöstä poistuneet rakennukset, kaavamuutokset), ei ole pystytty huomioimaan kuntakohtaisen kehityksen vaihdellessa vuodesta toiseen.

Ystävällisin terveisin,
Benjamin Strandberg

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot