Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 10 201418.06.2015 08:44
 
Hei,

kuntakohtaiset veroennustekehikot on päivitetty 9.10.2014 julkaistun koko maan veroennustekehikon pohjalta. Tämän viestin lopussa löytyy linkki kunnan omalle veroennustesivustolle jossa viimeisin kehikko löytyy. Sivulla löytyy myös kunnan aikaisemmat veroennusteet sekä maksuunpanon kuntatilastot verovuosilta 2011 ja 2012. Jos linkki ei toimi niin sen voi kopioida ja liittää verkkoselaimen osoitekenttään.

Kuntakohtaisessa kehikossa on samaiset oletukset kun syyskuun päivityksessä. Kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot. Päivitetyssä kehikossa on otettu huomioon muun muassa verontilitysten kehitys syyskuulle 2014 asti ja Verohallinnon ennakkotiedot (per 6.10.2014) verovuoden 2013 verotuksesta ja siihen liittyvästä marraskuun maksuunpanotilityksestä. Kuntaliiton arvioita verotulojen kehityksestä laadittaessa olemme huomioineet uusimmat tiedot palkkasumman kehityksestä sekä valtiovarainministeriön arvioita vuosien 2014 - 2018 tulokehityksestä ja yhteisöverokertymästä. Veroperustemuutokset vuodelle 2015 on huomioitu hallituksen esityksien vaikutusarvioiden mukaisina.

Lokakuun kuntakohtaisessa kehikossa on nyt myös tarkentuneet jako-osuudet vuodelle 2014. Nämä pe-rustuvat Verohallinnon viimeisimpään ennakkotietoon 2013 vuoden verotuksesta ja ovat vastaavat kuin Verohallinnon 5.10.2014 päivitetyssä arviossa kalenterivuonna 2014 tilitettävistä kunnallisverosta (tiedosto N188 ruotsiksi).

Hallituksen esitysten mukaisesti kunnallisveron tuottoon vuonna 2015 vähentävästi vaikuttavia muutoksia ovat eläkevähennyksen korotus, kolmen alimman tuloluokan ansiotason nousun mukainen asteikkotarkistus valtionverotuksessa, lapsivähennyksen käyttöönotto, työtulovähennyksen korotus, perusvähennyksen korotus sekä avainhenkilölain voimassaolon jatkaminen. Kunnallisveron tuottoon korottavasti vaikuttavia muutoksia ovat asuntolainojen korkovähennyksen rajoittaminen 10 prosenttiyksiköllä, työmatkakulujen omavastuuosuuden korottaminen, osinkoveromuutos (suurin osa vaikutuksesta jo vuonna 2014) sekä opintolainan korkovähennyksen poistuminen. Muutokset vähentävät kuntien verotuloja nettomääräisesti 131 milj. euroa. Veroennustekehikossa vähennykset kohdistuvat kunnittain edellisten vuosien jakauman perusteella. Menetykset on esitetty kompensoitavaksi kuntakohtaisesti valtionosuuksien lisänä.

Yhteisöveroon tulee vuonna 2015 muutamia muutoksia joilla on vaikutusta yhteisöveron tuottoon. Kuntien osalta muutokset kompensoidaan muuttamalla kuntien ryhmäosuutta vastaavasti siten, ettei kuntien euromääräinen osuus yhteisöverosta muutu veroperustemuutosten johdosta. Hallitusten esitysten luonnoksista käy ilmi, että vuonna 2015 edustuskulujen osittainen vähennysoikeus palautetaan, elokuvien tuotantotuet saatetaan veronalaisiksi, osuuskuntien voitonjaon verokohtelua yhtenäistetään osakeyhtiöiden kanssa ja rahoituslaitosten vuodesta 2015 alkaen EU:n yhteiseen kriisinratkaisurahastoon maksamat vakausmaksut hyväksytään yhteisöverotuksessa vähennyskelpoisiksi menoiksi. Aiempien päätösten perusteella jako-osuuslaskennassa on jo aiemmin huomioitu, että T&K-kannustimen sekä tuotannollisten investointien korotettujen poistojen voimassa olo päättyy vuoden 2014 lopussa.

Budjettiriihessä päätettiin lisäksi, että kunnille siirtyvän pitkäaikaistyöttömyyden rahoitusvastuun johdosta kunnille ohjataan yhteisöveroa +75 milj. euroa. Siirto toteutetaan ryhmäosuutta nostamalla ja muutos on huomioitu veroennustekehikon jako-osuuslaskennassa. Kunnittain lisäys jakaantuu jako-osuuksien perusteella, mutta kohdennusta oikaistaan kuntien kesken valtionosuusjärjestelmän kautta Kelan työttömyysturvatilastojen perusteella.

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2014 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Nyt lokakuun kehikossa on tuoreet kuntakohtaiset kiinteistöjen verotusarvot verovuodelle 2014. Vuonna 2015 kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoja korotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin osalta. Vakituisen asuinrakennuksen veroprosentin uusi vaihteluväli on 0,37 - 0,80 % ja yleisen kiinteistöveroprosentin 0,80 - 1,55 %. Muutoksen tuottoa vastaava lisäys leikataan pois kunnilta valtionosuusjärjestelmän kautta kuntakohtaisesti kohdentaen. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan niiltä kunnilta, joiden veroprosentit ovat alle uuden alarajan, tullaan perimään valtiolle vanhan veroprosentin ja uuden alarajan välinen tuotto. Ylärajojen korotuksen (n.8 milj. €) sekä veropohjan kasvun laskennallinen tuotto (n.2 milj. €) peritään kaikilta kunnilta verotusarvojen suhteessa.

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot