Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 03 201518.06.2015 08:44
 
Kuntakohtainen verotulojen ennustekehikko on päivitetty

Kuntakohtaiset kehikot perustuvat koko maata koskevaan kuntien verotulojen ennustekehikkoon, joka on päivitetty kunnat.net -sivuille 13.2.2015.

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/verotus/verotulojen-ennustaminen/Sivut/default.aspx

Tämän viestin lopussa on linkki kuntakohtaiselle veroennustekehikko sivustollenne. Jos linkki ei toimi, niin kopioikaa verkko-osoite selaimen osoitekenttään.

Lähtökohtaisesti kuntakohtaisissa kehikoissa esitetyt arviot vuosille 2015 -2018 perustuvat peruspalveluohjelmassa esitettyihin arvioihin keskipitkän aikavälin kehityksestä kansantaloudessa. Tämän lisäksi on huomioitu joulukuussa julkaistu valtiovarainministeriön suhdannekatsaus. Vuosien 2015 - 2018 luvut perustuvat yleisimpiin näkökohtiin ja sen vuoksi epävarmempiin arvioihin. Keskusteluja verotulojen kehityksestä on käyty valtiovarainministeriön ja Verohallinnon kanssa.

Päivitetyssä kehikossa on lisäksi otettu huomioon verovuoden 2013 valmistunut verotus, tilitykset kunnille helmikuulta 2015 asti, kuntien veroprosenttien muutokset vuodelle 2015 sekä vuoden 2014 loppuun mennessä voimaan saatetut verolakien muutokset.

Kunnallisveron tilitysten osalta kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2015 nousee helmikuussa hieman 61,42 prosentista 61,48 prosenttiin. Tähän on vaikuttanut muun muassa valtiolle tilitettävän pääomaverojen suhteellisen osuuden lasku vuoden 2013 verotuksessa. Päivitetyt kuntakohtaiset jako-osuudet on huomioitu kehikossa huomioimalla asukasluvun muutoksessa Verohallinnon jako-osuuslaskennan tavoin Väestörekisterikeskuksen ennakolliset väestötiedot 31.12.2014. Ennakollisia väestötietoja ei kuitenkaan ole saatavilla ikäryhmittäin, joten kunnan on syytä tarkistaa eri ikäryhmien kehitys omalta osaltaan, koska työikäisen väestön muutos vaikuttaa kehikon palkkatulojen ja eläkeikäisten eläketulojen kehitykseen.

Yhteisöveron arvioissa vuosille 2015-2018 on käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta. Kuntien jako-osuudet on syksyllä vahvistettujen lakimuutosten mukaiset ja niissä on huomioitu vuosille 2015-2016 tehdyt lainsäädäntömuutokset ja niiden kompensointi kunnille jako-osuutta muuttamalla.

Kuntakohtaisissa ennustekehikoissa kiinteistövero muuttuu ainoastaan veroprosenttien muutosten johdosta, koska verotusarvojen muutokset vaihtelevat voimakkaasti niin vuosittain kuin kunnittainkin. Verohallinto julkaisee maaliskuussa vuoden 2015 kiinteistöverotuksen verotusarvot lähetettyjen verotuspäätösten mukaisina Veronsaaja palvelussa.

Kuntakohtaisia veroennustekehikoita päivitetään seuraavan kerran huhti-toukokuussa.

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot