Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 05 201518.06.2015 08:44
 
Hei,

Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot perustuvat 22.4.2014 päivitettyyn koko maan kehikkoon joka löytyy alla olevasta osoitteesta:

http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/verotus/verotulojen-ennustaminen/Sivut/default.aspx

Kuntakohtaisessa verotulojen ennustekehikossa väestötiedot vuoteen 2014 asti ovat Tilastokeskuksen lopullisia tietoja. Väestöennusteet vuosille 2015 - 2018 perustuvat 2014 vuoden lopulliseen väestötietoon sekä Tilastokeskuksen väestöennusteeseen per 28.9.2012.

Kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot. Vuoden 2014 luvut ovat kuntakohtaisia ennakkotietoja verovuoden 2014 verotustiedoista, jotka perustuvat tulojen maksajilta saatuihin ilmoituksiin. Näin ollen muutosprosentit eroavat koko maan vastaavista. Verovuoden 2014 lopulliset verotuksen tiedot valmistuvat marraskuussa 2015. Vuoden 2013 ja sitä aikaisempien vuosien tiedot perustuvat valmistuneen verotuksen tietoihin eli ns. maksuunpanotilastoihin.

Yhteisöveroa koskevat tiedot on aiempien vuosien osalta saatu yllämainitusta maksuunpanotilastosta ja tili-tyserittelyistä. Vuoden 2015 arvioissa on huomioitu yhteisöjen maksamien verojen kehitys tammi-huhtikuussa 2015, Verohallinnon tiedot maksuunpannuista ennakkoveroista sekä valtionvarainministeriön ennusteet toimintaylijäämien kehityksestä. Vuoden 2015 vahvistettu jako-osuus sovelletaan myös vuosina 2016 - 2018.

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2015 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2015 osalta ennakkotiedot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2015. Kiinteistöverotus valmistuu syyskuussa 2015 ja voi poiketa näistä ennakkotiedoista.

Kunnallisveron ja yhteisöveron tilitysarvioissa on otettu huomioon toteutuneet tilitykset huhtikuuhun 2014 asti. Vuosien 2015 - 2018 luvut perustuvat yleisimpiin näkökohtiin ja sen vuoksi epävarmempiin arvioihin. Tulevien vuosien osalta ennusteet perustuvat valtiovarainministeriön suhdanne-ennusteisiin, Kuntatalousohjelman laskelmiin, kehys-päätökseen sekä Kuntaliiton arvioihin verotulojen kehityksestä.

Kuntakohtaisessa verotulojen ennustekehikossa on kolme uutta taulukkoa:

- EffVero -taulukko kuvaa kuntakohtaisen tuloveroprosentin ja efektiivisen veroasteen kehitystä kun-nassa vuosina 2007-2018. Efektiivinen veroaste kuvaa maksuunpantavan veron ja ansiotulojen suh-detta ja vuodet 2014-2018 ovat näin ollen ennusteita. Tiedot tulevat automaattisesti A.1 -välilehden tiedoista.

- Tilitysrytmi -taulukko kuvaa kunnallisveron tilitysrytmiä kunnassa. Punainen viiva kuvaa maksuun-pantavan veron tasoa ja vihreä viiva todennäköisen verokertymän. Siniset histogrammit kuvaa tili-tettävän ja maksuunpantavan veron suhdetta kyseisenä kalenterivuonna, eli aikaisempien verovuosien tilitykset ovat myös huomioitu. Musta viiva kuvaa talousarviovuoden tilitysten suhdetta mak-suunpantavaan veroon. Tiedot tulevat automaattisesti A.1 ja A.2 -välilehtien tiedoista.

- YhtVaik -taulukko kuvaa yhteenlaskettujen tilityksien sekä verotulojen perustuvien valtionosuuksien tasauksien yhteisvaikutuksia kunnan kokonaisverotuloissa. Tiedot tulevat automaattisesti S- ja Tasaus -taulukoiden tiedoista.

Kuntakohtaisia veroennustekehikoita päivitetään seuraavan kerran elokuussa.

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot