Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 09 201503.09.2015 11:20
 
Hei,

kuntakohtaiset veroennustekehikot on päivitetty 1.9.2015 julkaistun koko maan veroennustekehikon pohjalta.


Kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot. Päivitetyssä kehikossa on otettu huomioon muun muassa verontilitysten kehitys elokuulle 2015 asti ja Verohallinnon ennakkotiedot (per 25.8.2015) verovuoden 2014 verotuksesta ja siihen liittyvästä marraskuun maksuunpanotilityksestä. Kuntaliiton arvioita verotulojen kehityksestä laadittaessa olemme huomioineet uusimmat tiedot palkkasumman aiempia ennusteita huonommasta kehityksestä, työttömyyden kasvusta sekä valtiovarainministeriön arvioita vuosien 2015 - 2018 tulokehityksestä ja yhteisöverokertymästä. Veroperustemuutokset vuodelle 2016 on huomioitu valtionvarainministeriön talousarvioesityksen mukaisina. Tulopohjassa tapahtuneiden muutosten lisäksi myös palkansaajan pakollisissa maksuissa on tapahtumassa muutoksia, jotka vaikuttavat maksuunpantavan veron määrään vähentävästi. Työttömyysvakuutusmaksu on nousemassa 0,65 %:sta 1,15 %:in vuonna 2016 ja työeläkemaksut ovat nousemassa vuonna 2017 aiemmin oletettua enemmän.

Suurin yksittäinen vaikutus kuntien verotuloihin on esitetyllä työtulovähennyksen korottamisella, joka vähentää kuntien verotuloja yli 200 miljoonalla eurolla. Arviot veroperustemuutosten vaikutuksista kuntien verotuloihin tarkentuvat budjettikäsittelyn edetessä. Muita esitettyjä muutoksia, jotka vähentävät kuntien verotuloja vuonna 2016, ovat budjettiesityksen perusteella muun muassa ansiotuloverotuksen inflaatiotarkistus ja yksityishenkilöiden korkeakouluille tekemien lahjoitusten vähennyskelpoisuus. Kuntien verotuloja taas lisää asuntolainan korkovähennysoikeuden rajoittaminen, joka perustuu osittain edellisen hallituksen ja osittain Sipilän hallituksen päätöksiin. Budjettiesityksen mukaan muutokset vähentävät kuntien verotuloja nettomääräisesti noin 244,5 miljoonalla eurolla. Menetykset on esitetty kompensoitavaksi kuntakohtaisesti valtionosuuksien lisänä. Vuoden 2017 osalta kehikoissa on oletettu, että hallitusohjelman veropoliittista linjaa noudatetaan ja esimerkiksi yrittäjävähennys otetaan käyttöön.

Yhteisöveroon on tulossa ainoastaan yksi, mutta sitä merkittävämpi muutos kuntien osalta. Aiempien päätösten seurauksena kuntien jako-osuuden määräaikainen korotus päättyy vuoden 2015 lopussa ja kuntien yhteisövero-osuus jää sen johdosta noin 260 miljoonaa alhaisemmaksi. Kuntaryhmän jako-osuus vuodelle 2016 on 30,92 %.

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2015 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2015 kiinteistöverotus valmistuu 4.9.2015 ja tuoreet kuntakohtaiset verotustiedot on saatavilla pian sen jälkeen Verohallinnon veronsaajat-palvelusta. Tarkemmat verovuoden 2015 kiinteistöverotiedot ovat tilattavissa Verohallinnolta kiinteistöverotuksen valmistumisen jälkeen alkaen 7.9.2015.

Hallituksen esityksen luonnoksessa on vuodelle 2016 esitetty kolmea muutosta veroprosenttien vaihteluvälien ylärajojen osalta:

1. Muiden kuin vakituisten asuinrakennusten veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi siten, että se voi olla enintään 1,00 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten enimmäismäärää korkeampi nykyisen 0,6 prosenttiyksikön sijasta.
2. Voimalaitosrakennuksen ja – rakennelman kiinteistöveroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 2,85 prosentista 3,35 prosenttiin.
3. Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentin enimmäismäärää esitetään korotettavaksi 3,0 prosentista 4,0 prosenttiin.

Hallituksen esityksen luonnoksessa on esitetty muutosten lisäävän kuntien verotuloja olettaen, että kunnat nostavat kiinteistöveroprosenttejaan. Koska lisätuotot edellyttävät kuntien päätöksiä veroprosenttien korotuksista, niin kehikossa ei ole oletettu verotulojen kasvavan muutosten johdosta

Vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentin vaihteluvälin ala- ja ylärajoja esitetään korotettavaksi. Yleisen kiinteistöveroprosentin vaihteluväli nousisi 0,80—1,55 prosentista 0,84 – 1,70 prosenttiin ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,37- 0,80 prosentista 0,38 – 0,85 prosenttiin. Kuntien tulee siis viimeistään vuoden 2017 kiinteistöverotuksessa nostaa veroprosenttinsa vähintään uusille alarajoille. Nämä muutokset on huomioitu kuntakohtaisesti siten, että alle uusien alarajojen olevat kiinteistöveroprosentit on nostettu vuodelle 2017 esitetylle uudelle alarajalle.


Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot