Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 07 201630.06.2016 12:44
 
Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot perustuvat 29.6.2016 päivitettyyn koko maan kehikkoon joka löytyy alla olevasta osoitteesta:
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/verotus/verotulojen-ennustaminen/Sivut/default.aspx

Linkki kuntanne veroennustesivustolle löytyy tämän viestin lopussa.

Kuntien verotuloennusteen merkittävimmät muutokset liittyvät Kilpailukykysopimuksen aiheuttamiin muutoksiin. Ennusteessa huomioidut arviot ovat alustavia arvioita muutosten vaikutuksista ja tulevat tarkentumaan syksyllä.

Kilpailukykysopimuksessa on sovittu erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset vaikuttavat kunnallisverotuloja alentavasti. Palkansaajien työttömyysvakuutusmaksujen ja työeläkemaksun korotuksien arvioidaan vuonna 2017 vähentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 120 milj. eurolla. Päivärahamaksun korotuksen arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa lähes 160 milj. eurolla. Sairaanhoitomaksun alentaminen siirtää verosta tehtäviä vähennyksiä nykyistä enemmän tehtäväksi kunnallisverosta vähentäen kunnallisveron tuottoa lähes 50 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Maksujen muutoksista johtuen kunnallisverotulojen arvioidaan siten jäävän vuonna 2017 noin 330 miljoonaa euroa pienemmiksi.

Samassa yhteydessä alennetaan yritysten maksamia maksuja, joka vähentää yritysten kustannuksia. Tämän oletetaan lisäävän vastaavasti yritysten verotettavaa tuloa ja siten myös kuntien saamaa yhteisöveron tuottoa. Yhteisöverotuloja lisäävä vaikutus on huomioitu uudessa ennusteessamme vuoden 2017 osalta noin 70 milj. euron suuruisena.

Kunnallisveron tuottoa alentaa myös aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta, joka on seurausta Kilpailukykysopimukseen liittyvistä toimenpiteistä eli palkkojen nollakorotuksista, julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekä työajan vastikkeettomasta pidentämisestä. Näiden toimenpiteiden on arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa vuonna 2017 noin 130 miljoonalla eurolla.

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hallitus on linjannut tekevänsä Kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiä kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiä. Näiden veronkevennysten on ennusteessa arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa noin 130 milj. eurolla vuonna 2017, joka kompensoidaan valtionosuusjärjestelmässä.

Ennusteessamme on edellä mainittujen kilpailukykysopimukseen liittyvien muutosten lisäksi huomioitu Valtiovarainministeriön Taloudellinen katsaus (22.6.), Verohallinnon ennakkotiedot verovuoden 2015 verotuksesta (13.6.) sekä verojen tilitykset kesäkuun loppuun mennessä.


Lisätietoja antavat:

Jukka Hakola
Kehittämispäällikkö, Verotus
Puh: (09) 771 2086, Gsm:050 411 7112
Sähköposti: Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi

Benjamin Strandberg
Asiantuntija
Puh: (09) 771 2082, Gsm: 050 594 0603
Sähköposti: Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fi

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot