Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 09 201612.09.2016 14:16
 
Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot perustuvat 9.9.2016 päivitettyyn koko maan kehikkoon joka löytyy alla olevasta osoitteesta:
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/verotus/verotulojen-ennustaminen/Sivut/default.aspx
Linkki kuntanne veroennustesivustolle löytyy tämän viestin lopussa.
Verotuloennustekehikossa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja tarkentuneet arviot kilpailukykysopimuksen vaikutuksista kuntien verotuloihin.
Hallitus linjasi keventävänsä ansiotuloverotusta 515 miljoonalla eurolla kilpailukykysopimukseen liittyen. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta myös muut sopimuksessa sovitut asiat vaikuttavat kuntien verotuloihin alentavasti.
Kilpailukykysopimuksessa on sovittu erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset vaikuttavat kunnallisverotuloja alentavasti. Palkansaajien työttömyysva-kuutusmaksujen ja työeläkemaksun korotuksien arvioidaan vuonna 2017 vähentävän kunnallisveron tuottoa yhteensä 120 milj. eurolla. Päivärahamaksun korotuksen arvioidaan vähentävän kunnallisveron tuottoa lähes 160 milj. eurolla. Sairaanhoitomaksun alentaminen siirtää verosta tehtäviä vähennyksiä nykyistä enemmän tehtäväksi kunnallisverosta vähentäen kunnallisveron tuottoa lähes 50 miljoonalla eurolla vuonna 2017. Maksujen muutoksista johtuen kunnallisverojen arvioidaan siten jäävän vuonna 2017 noin 330 miljoonaa euroa pienemmiksi.
Samassa yhteydessä alennetaan yritysten maksamia maksuja, joka vähentää yritysten kustannuksia. Tämän oletetaan lisäävän vastaavasti yritysten verotettavaa tuloa ja siten myös kuntien saamaa yhteisöveron tuottoa. Yhteisöverotuloja lisäävä vaikutus on huomioitu uudessa ennusteessamme vuoden 2017 osalta noin 60 milj. euron suuruisena. Yhteisöveroennusteita on päivitetty ylöspäin muun muassa johtuen vuosien 2015 ja 2016 aiempia ennusteita paremmasta kehityksestä.
Kunnallisveron tuottoa alentaa myös aiempaa matalampi arvio palkkasumman kasvusta, joka on seurausta Kilpailukykysopimukseen liittyvistä toimenpiteistä eli palkkojen nollakorotuksista, julkisen sektorin lomarahojen leikkauksista sekä työajan vastikkeettomasta pidentämisestä. Näiden toimenpiteiden on arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa vuonna 2017 vajaalla 130 miljoonalla eurolla.
Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi hallitus on linjannut tekevänsä Kilpailukykysopimuksen syntymisen seurauksena veronkevennyksiä kompensoidakseen veronmaksajille maksujen korotuksista aiheutuvia menetyksiä. Palkansaajien osalta suurin osa kevennyksestä toteutetaan korottamalla työtulo- ja tulonhankkimisvähennystä. Eläkeläisten osalta veronkevennys toteutetaan eläketulovähennysten kautta. Näiden veronkevennysten on ennusteessa arvioitu vähentävän kunnallisveron tuottoa noin 270 milj. eurolla vuonna 2017. Tältä osin veromenetykset on esitetty kompensoitavaksi valtionosuusjärjestelmässä. Tämän lisäksi ennusteessa sekä tulevassa valtionosuuksien kompensaatiolaskelmassa huomioidaan ns. ATI-tarkistuksen vaikutus kunnallisveroon, yrittäjävähennyksen voimaantulo, asuntolainan korkovähennyksen leikkaaminen sekä kotitalousvähennyksen korotus. Uuden kompensaation yhteismäärä on tämän hetken tietojen valossa vuonna 2017 vajaalla 390 miljoonaa euroa.
Kiinteistöveroennustetta on korotettu 50 miljoonalla eurolla hallituksen budjettiriihen linjausten johdosta. Hallitus päätti korottaa rakentamattoman rakennusmaan veroa noin 9 miljoonalla eurolla sekä korottaa yleisen, että vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien alarajoja yhteensä noin 41 miljoonan edestä. Kyseisten korotusten tarkemmasta jakautumisesta ja rakenteesta ei ole vielä tarkempia tietoja, joten korotusta ei ole voitu huomioida kuntakohtaisissa ennusteissa. Vuoden 2016 osalta kehikossa on käytetty kiinteistöverotuksen lopullisia tietoja, jotka on julkaistu Verohallinnon tilastopalvelussa.

Ennusteessamme on edellä mainittujen budjettiin ja kilpailukykysopimukseen liittyvien muutosten lisäksi huomioitu Valtiovarainministeriön uusimmat ennusteet verotulojen kehityksestä, Verohallinnon uusimmat ennakkotiedot verovuoden 2015 verotuksesta sekä verojen tilitykset elokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja antavat:
Jukka Hakola
Kehittämispäällikkö, Verotus
Puh: (09) 771 2086, Gsm:050 411 7112
Sähköposti: Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi

Benjamin Strandberg
Asiantuntija
Puh: (09) 771 2082, Gsm: 050 594 0603
Sähköposti: Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fi


Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot