Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 04 201724.04.2017 14:32
 
Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot perustuvat 21.4.2017 päivitettyyn koko maan kehikkoon joka löytyy alla olevasta osoitteesta:
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Linkki kuntanne veroennustesivustolle löytyy tämän viestin lopussa.

Kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot. Vuosien 2010 - 2015 tiedot perustuvat valmistuneen verotuksen tietoihin.

Verovuoden 2016 palkat, eläkkeet, työttömyysturvaetuudet ja muut sosiaalietuudet ovat Verohallinnon tulokehitystilaston (11.4.2017) mukaiset ja perustuvat siten Verohallinnon tulojen maksajilta saatuihin ilmoituksiin vuonna 2016 maksetuista suorituksista.

Kunnallisveron ennusteet vuosille 2017 - 2020 pohjautuvat verovuoden 2015 verotietoihin ottaen huomi-oon koko maan ennusteen, vuoden 2016 kehityksen tulokehitystilaston perusteella sekä arvioidun väestön kehityksen. Kuntakohtaisessa verotulojen ennustekehikossa väestötiedot vuoteen 2016 asti ovat Ti-lastokeskuksen lopullisia tietoja. Väestöennusteet vuosille 2017 - 2020 perustuvat 2016 vuoden lopulli-seen väestötietoon sekä Tilastokeskuksen väestöennusteeseen per 30.10.2015.

Yhteisöveroa koskevat tiedot on aiempien vuosien osalta saatu Verohallinnon tilastoista ja tilityserittelyis-tä. Vuoden 2017 arvioissa on huomioitu yhteisöjen maksamien verojen kehitys tammi-maaliskuussa 2017, Verohallinnon tiedot maksuunpannuista ennakkoveroista sekä valtionvarainministeriön ennusteet toimintaylijäämien kehityksestä.

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2016 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2017 osalta ennakkotiedot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2017. Kiinteistöverotus valmistuu syyskuussa 2017 ja voi poiketa näistä ennakkotiedoista. Kiinteistöveron osalta on tänä vuonna huomionarvoista se, että toisen maksuerän eräpäivä on jo 16.10. joten eräpäivään mennessä maksetut verot tilitetään kunnille jo lokakuussa (aiemmin tilittynyt pääosin marraskuussa).

On tärkeää huomata, että esitettävät kehitystä kuvaavat ennusteluvut ovat arvioita kunnan kehityksestä. Yksittäisen kunnan on omista lähtökohdistaan arvioitava verotulojensa kehitys. Erityisesti keltaiset solut tulee tarkistaa huolellisesti.

Seuraavan kerran verotulojen ennustekehikkoja päivitetään toukokuussa ottaen huomioon kehysriihessä mahdollisesti päätettyjen muutosten vaikutukset tulevien verovuosien verotuloihin.

Toukokuussa julkaistaan myös rinnakkainen verotulojen ennustekehikko, jossa on huomioitu mahdolli-simman hyvin sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien lakiesitysten vaikutukset kuntien verotuloihin vuodesta 2019 eteenpäin.

Lisätietoja antavat:

Jukka Hakola
Kehittämispäällikkö
Gsm:050 411 7112
Sähköposti: Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi

Benjamin Strandberg
Asiantuntija
Gsm: 050 594 0603
Sähköposti: Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fiMuita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot