Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 05 201724.05.2017 13:33
 
Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot perustuvat 9.5.2017 päivitettyyn koko maan kehikkoon joka löytyy alla olevasta osoitteesta (nykylainsäädännön mukainen ennuste):
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Linkki kuntanne veroennustesivustolle löytyy tämän viestin viimeisellä rivillä.

Kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot. Vuosien 2010 - 2015 tiedot perustuvat valmistuneen verotuksen tietoihin. Verovuoden 2016 palkat, eläkkeet, työt-tömyysturvaetuudet ja muut sosiaalietuudet ovat Verohallinnon tulokehitystilaston (HUOM! Päivitetty 18.5.2017) mukaiset ja perustuvat siten Verohallinnon tulojen maksajilta saatuihin ilmoituksiin vuonna 2016 maksetuista suorituksista.

Kunnallisveron ennusteet vuosille 2017 - 2020 pohjautuvat verovuoden 2015 verotietoihin ottaen huomioon koko maan ennusteen, vuoden 2016 kehityksen tulokehitystilaston perusteella sekä arvioidun väestön kehityksen. Kuntakohtaisessa verotulojen ennustekehikossa väestötiedot vuoteen 2016 asti ovat Ti-lastokeskuksen lopullisia tietoja. Väestöennusteet vuosille 2017 - 2020 perustuvat 2016 vuoden lopulliseen väestötietoon sekä Tilastokeskuksen väestöennusteeseen per 30.10.2015.

Yhteisöveroa koskevat tiedot on aiempien vuosien osalta saatu Verohallinnon tilastoista ja tilityserittelyistä. Vuoden 2017 arvioissa on huomioitu yhteisöjen maksamien verojen kehitys tammi-huhtikuussa 2017, Verohallinnon tiedot maksuunpannuista ennakkoveroista sekä valtionvarainministeriön ennusteet toimin-taylijäämien kehityksestä.

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2016 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2017 osalta ennakkotiedot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2017. Kiinteistöverotus valmistuu syyskuussa 2017 ja voi poiketa näistä ennakkotiedoista. Kiinteistöveron osalta on tänä vuonna huomionarvoista se, että toisen maksuerän eräpäivä on jo 16.10. joten eräpäivään mennessä maksetut verot tilitetään kunnille jo lokakuussa (aiemmin tilittynyt pääosin marraskuussa).

On tärkeää huomata, että esitettävät kehitystä kuvaavat ennusteluvut ovat arvioita kunnan kehityksestä. Yksittäisen kunnan on omista lähtökohdistaan arvioitava verotulojensa kehitys. Erityisesti keltaiset solut tulee tarkistaa huolellisesti.

HUOM! Tämän kehikkopäivityksen yhteydessä julkaistaan piakkoin myös rinnakkainen verotulojen ennustekehikko, jossa on huomioitu mahdollisimman hyvin sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien lakiesitysten vaikutukset kuntien verotuloihin vuosille 2019 ja 2020 (Veroennuste 06.2017). Lisätietoa kyseisestä kehikosta seuraava kehikkolähetyksen yhteydessä.

Lisätietoja antavat:

Jukka Hakola
Kehittämispäällikkö
Gsm:050 411 7112
Sähköposti: Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi

Benjamin Strandberg
Asiantuntija
Gsm: 050 594 0603
Sähköposti: Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fi

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot