Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 07s 201722.06.2017 10:26
 
Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot perustuvat 15.6.2017 päivitettyyn koko maan veroennuste-kehikkoon joka löytyy alla olevasta osoitteesta (sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten mukaan):
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Linkki kuntanne veroennustesivustolle löytyy tämän viestin viimeisellä rivillä.

Vuoteen 2018 asti tämä veroennustekehikko (Veroennuste 07.2017 s) vastaa edellistä nykylainsäädännön mukaista päivitystä (Veroennuste 07.2017) joka lähetettiin eilen. Tässä ennusteessa on kuitenkin mahdol-lisimman hyvin huomioitu sote- ja maakuntauudistukseen liittyvien lakiesitysten vaikutukset kuntien verotuloihin vuosille 2019 ja 2020 valtiovarainministeriön viimeisimpien arvioiden mukaan.

Tässä versiossa keskeiset muutokset nykytilaan ovat, että vuodelle 2019 kunnallisveroprosentteja alennetaan 12,30 prosenttiyksiköllä vuoden 2018 tasosta (toukokuun kuntakohtaisessa versiossa vastaava luku oli 12,47 %). Tämä prosenttiosuus tulee valmistelun edetessä vielä muuttumaan. Lakiluonnoksissa tulosta tehtävistä vähennyksistä invalidivähennys poistuu ja kunnallisverotuksen eläkevähennyksen määrä alenee reilulla miljardilla eurolla koko maan tasolla. Verosta tehtäviä vähennyksiä esitetään siirtyvän valtion verotukseen noin miljardin euron edestä koko maan tasolla. Tässä versiossa vähennykset verosta vastaa paremmin valtiovarainministeriön arvioita, jonka johdosta luvut eroaa toukokuun ennusteeseen.

Kunnallisveron jako-osuuksissa vuosina 2019 ja 2020 ollaan sovellettu laskentatapaa, joka tällä hetkellä vastaa mahdollisimman hyvin kunnittaisia tulevia jakoperusteita. Uudet laskentaperusteet eivät tällä het-kellä kuitenkaan ole vielä vahvistettu, mutta tulevissa ennusteissa nämä otetaan huomioon. Samasta syystä kehikossa ei myöskään ole arvioita vuoden alun jako-osuuksille kyseisille vuosille.

Tässä versiossa on myös korjattu edellisen kehikon sote-versiosta välilehdeltä A2 havaittu viittausvirhe, joka tuotti liian suuret tilitykset vuodelle 2020 edelliseltä vuodelta (vuoden 2019 veroja solussa L20).

Yhteisöveron osalta kuntaosuutta alennetaan 10,54 prosenttiyksiköllä. Yhteisöveron kuntien ryhmä-osuudeksi muodostuu tämän hetkisen tiedon mukaan 20,93 %. Leikkausprosentti tulee päivittymään verovuoden 2016 verotuksen valmistuessa, koska leikkaus on lakiesityksen perusteella 500 milj.€ vero-vuoden 2016 tasossa. Tämän hetken arvion mukaan leikkausprosentti tulisi jäämään reilusti alle 10 %. Kuntakohtaiset osuuksia laskettaessa niin yritystoiminta- kuin metsäeräkin pienenevät esityksen mukaan samassa suhteessa, joten kuntien suhteelliset osuudet eivät muutu uudistuksen johdosta. Kuntakohtai-sessa ennusteessa vuosille 2018-2020 sovelletaan vuoden 2017 valmistunutta yhteisöveron jako-osuutta.

Lakiesityksissä ei esitetä muutoksia kiinteistöverotukseen. Näin ollen C1&2 -välilehti vastaa toukokuun veroennustekehikon tietoja.

Huom! Tasauslaskelma vuodelle 2018 on virheellinen tässä kehikkoversiossa. Tarkista tasaus eilen lähetetystä veroennustekehikosta.

On tärkeää huomata, että esitettävät kehitystä kuvaavat ennusteluvut ovat arvioita kunnan kehityksestä. Yksittäisen kunnan on omista lähtökohdistaan arvioitava verotulojensa kehitys. Erityisesti keltaiset solut tulee tarkistaa huolellisesti.


Lisätietoja antavat:

Jukka Hakola
Kehittämispäällikkö
Gsm:050 411 7112
Sähköposti: Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi

Benjamin Strandberg
Asiantuntija | Sakkunnig
Kuntatalous | Kommunalekonomi
Suomen Kuntaliitto ry | Finlands Kommunförbund rf
Toinen linja 14, 00530 Helsinki, Finland
+358 9 771 2082, +358 50 594 0603
Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fi
www.kuntaliitto.fi | www.kommunforbundet.fi


Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot