Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 09 201720.09.2017 07:47
 
Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot perustuvat 19.9.2017 päivitettyyn koko maan kehikkoon joka löytyy alla olevasta osoitteesta:
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/verotus/verotulojen-ennustaminen/Sivut/default.aspx

Linkki kuntanne veroennustesivustolle löytyy tämän viestin lopussa.

Verotuloennustekehikossa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja valtiovarainministeriön 19.9. julkistamat ennusteet. Lisäksi ennusteessamme on huomioitu Verohallinnon uusimmat ennakkotiedot verovuoden 2016 verotuksesta sekä verojen tilitykset elokuun loppuun mennessä.

Kuluvana vuonna kuntien verotulojen kehitys on ollut odotettua parempaa. Alkuvuoden tilitystoteuma sekä verotuksen ennakkotiedot tukevat tätä kehitystä. Vaikka lomarahaleikkaukset painoivatkin elokuun tilityksiä edellisvuoteen verrattuna alaspäin, niin koko vuoden kunnallisverokertymä nousee kesäkuun ennusteesta selvästi.

Kunnallisveron odotettua parempi kehitys johtuu pääosin palkkasumman kasvusta. Kuntaliiton kesäkuun verotuloennusteessa palkkasumma odotettiin kasvavan 0,9 prosenttia tälle vuodelle, mutta viimeisimpien havaintojen perusteella kasvu tulee olemaan jopa yli 2 prosenttia. Myös tulevien vuosien ennusteita on tarkistettu ylöspäin, mutta maltillisemmin.

Loppuvuoden kunnallisveron tilitysoikaisut näyttävät viimeisimpien tietojen valossa myönteisiltä kunnille. Kuntaliiton kesäkuun ennusteessa marras-joulukuun ryhmäosuusoikaisujen oletettiin olevan kunnille yhteensä noin 80 miljoonaa euroa negatiiviset. Viimeisten ennakkotietojen jälkeen päivitetty oletus kehikossamme kuitenkin on, että oikaisu kunnille olisikin myönteinen niin marras- kuin joulukuussakin. Tämä on osaltaan vaikuttamassa myönteisesti vuoden 2017 tilisarvioon.

Hallitus linjasi budjettiriihessä keventävänsä ansiotuloverotusta varmistaakseen sen, että kenenkään verotus ei kiristy vuonna 2018 kilpailukykysopimukseen liittyen. Kyseisten veronkevennysten arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa 182 miljoonalla eurolla. Suurin yksittäinen muutos on työtulovähennyksen korottaminen, joka vähentää kunnallisveron tuottoa 115 miljoonalla eurolla. Ottaen huomioon aiemmin päätetyt kunnallisveron tuottoa parantavat veroperustemuutokset (lapsivähennyksen päättyminen ja asuntolainan korkovähennyksen leikkaus), muutosten arvioidaan alentavan kunnallisveroa yhteensä 131 miljoonalla eurolla. Päätösperäiset veronalennukset alentavat kuntien verotuloja, mutta kompensoidaan kunnille valtionosuusjärjestelmän kautta.

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin erinäisistä palkansaajien maksuihin liittyvistä muutoksista vuosina 2017–2020. Maksujen muutokset vaikuttavat siten kunnallisverotuloja alentavasti myös vuoden 2017 jälkeen. Näiltä osin veromenetyksiä hallitus ei kompensoi (kuten ei tehnyt vuoden 2017 osaltakaan).

Yhteisöveroennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön päivitetty ennuste, joka on noussut vuoden aikana merkittävästi. Ennusteessa on myös huomioitu vuodelle 2017 maksuunpantujen yhteisöjen ennakkoverojen nousu ja ennakkotiedot vuoden 2016 verotuksesta. Vuoden 2016 verotukseen liittyen toukokuussa tuli huomattava yksittäinen ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli reilu 200 miljoonaa euroa. Kyseisen erän osalta viestimme, että sen pysyvyyteen liittyy epävarmuutta. Oletuksena tällä hetkellä kuitenkin on se, että erä tulee pysymään verotuksen valmistuessa eikä sitä peritä kunnilta ainakaan tässä vaiheessa takaisin. Kyseisellä yksittäistapauksella saattaa siten olla merkittäviä vaikutuksia seuraavien vuosien kunnittaisiin jako-osuuksiin riippuen siitä missä kunnissa kyseisellä yrityksellä on toimipaikkoja. Suuri yksittäiserä nostaa sijainti kuntien jako-osuuksia ja toisaalta laskee muiden kuntien jako-osuuksia vuosille 2018 ja 2019.

Kiinteistöveroennusteessa on huomioitu hallituksen linjaukset kiinteistöveron korotuksista vuosille 2018 ja 2019. Kiinteistöveroa korotetaan 50 miljoonalla eurolla vuodelle 2018 ja 25 miljoonalla eurolla vuodelle 2019. Vuodelle 2018 hallitus on linjannut, että yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen ala- ja ylärajoja korotetaan. Uudet vaihteluvälit ovat hallituksen esityksen perusteella 1,03 - 2,00 %. Tämän seurauksena pääkaupunkiseudun kuntien rakentamattoman rakennusmaan veroprosentiksi tulee määrätä vähintään 4,03 %. Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan ennen kuin kuntien tulee ilmoittaa veroprosenttinsa Verohallinnolle.

Vuodelle 2019 esitetään muutoksia asuinrakennusten ala- ja ylärajan korotusta siten, että uudet rajat olisivat 0,45 - 1,00 %. Lisäksi esitetään voimalaitosten veroprosentin ylärajan korotusta 3,5 %:in.

Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistoja ollaan siirtämässä kiinteistöverotuksessa voimalaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin. Olemme siirtäneet kaikki tuulivoimalaitokset kehikossa voimalaitoksiksi vuodesta 2018 alkaen. Tuulivoimalapuistoja, joiden tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10 megavolttiampeeria ja on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa voimalaitoksina kiinteistöverotuksessa. Täten kunnan on hyvä tiedostaa, että kaikki tuulivoimalat eivät siten välttämättä siirry voimalaitosveroprosentin piiriin. Kaikki tuulivoimalat eivät ole tällä hetkellä kattavasti Verohallinnon tiedossa. Tuulivoimaloiden verotuksessa tapahtuvaa yksilöintiä varten kuntien tulisi antaa kaikille tuulivoimaloille pysyvä rakennustunnus.

Edellä mainitut muutokset on huomioitu kuntakohtaisissa kehikoissa. Vuoden 2017 osalta kehikossa on käytetty kiinteistöverotuksen lopullisia tietoja, jotka on julkaistu Verohallinnon tilastopalvelussa 11.9. Koko maan tasolla kiinteistöveron lopulliset tiedot vastasivat hyvin ennakkotietoja.

Lisätietoja antavat:
Jukka Hakola
Kehittämispäällikkö, Verotus
Puh: (09) 771 2086, Gsm:050 411 7112
Sähköposti: Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi

Benjamin Strandberg
Asiantuntija
Puh: (09) 771 2082, Gsm: 050 594 0603
Sähköposti: Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fi


Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot