Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 10 201706.10.2017 15:17
 
Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot perustuvat 6.10.2017 päivitettyyn koko maan kehikkoon joka löytyy alla olevasta osoitteesta:
http://www.kunnat.net/fi/asiantuntijapalvelut/kuntatalous/verotus/verotulojen-ennustaminen/Sivut/default.aspx

Verotuloennustekehikossa on huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja valtiovarainministeriön 19.9. julkistamat ennusteet. Lisäksi ennusteessamme on huomioitu Verohallinnon uusimmat ennakkotiedot verovuoden 2016 verotuksesta sekä verojen tilitykset syyskuun loppuun mennessä.
Tämä ennuste on nykylainsäädännön mukainen, joten mahdollista sote- ja maakuntauudistusta ei ole otettu huomioon vuodelle 2020. Kunnallisveroon ei tämän lisäksi ole tullut merkittäviä muutoksia sitten syyskuun tilanteeseen. Kuntakohtaisissa ennusteissa ollaan myös tarkemmalla tasolla huomioitu verotuksen ennakkotiedon vaikutusta palkkaprosenttiin vuonna 2016. Muutoin kunnallisveroennuste on hyvin samansuuntainen verrattuna syyskuun päivitykseen.
On syytä huomioida, että kunnallisverot kasvavat suhteellisen paljon vuosina 2019 ja 2020. Suurin yksittäinen syy tähän liittyy vähennysten maltilliseen kehitykseen. Kehikossa huomioidaan ainoastaan päätösperäiset vaikutukset vähennyksiin ja kun päätöksiä vuosien 2019 ja 2020 osalta ei ole tehty, kasvavat verotulot normaalia myönteisemmin. Tämän lisäksi ansiotulot kasvaa valtiovarainministeriön ennusteen mukaan vuonna 2020 lähes kolme prosenttia joka myös nostaa kunnallisveroennustetta kyseisenä vuonna.
Yhteisöveroennusteessa on huomioitu valtiovarainministeriön päivitetty ennuste, joka on noussut vuoden aikana merkittävästi. Ennusteessa on myös huomioitu vuodelle 2017 maksuunpantujen yhteisöjen ennakkoverojen nousu ja ennakkotiedot vuoden 2016 verotuksesta. Vuoden 2016 verotukseen liittyen toukokuussa tuli siis huomattava yksittäinen ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli reilu 200 miljoonaa euroa. Kyseisen erän osalta viestimme, että sen pysyvyyteen liittyy epävarmuutta. Oletuksena tällä hetkellä kuitenkin on se, että erä tulee pysymään verotuksen valmistuessa eikä sitä peritä kunnilta ainakaan tässä vaiheessa takaisin. Kyseisellä yksittäistapauksella saattaa siten olla merkittäviä vaikutuksia seuraavien vuosien kunnittaisiin jako-osuuksiin riippuen siitä missä kunnissa kyseisellä yrityksellä on toimipaikkoja. Suuri yksittäiserä nostaa sijainti kuntien jako-osuuksia ja toisaalta laskee muiden kuntien jako-osuuksia vuosille 2018 ja 2019.
Yhteisöveron ryhmäosuus nousee vuodelle 2017 varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kompensaation seurauksena. Korotuksella tavoitellaan kuntien yhteisöverotulojen kasvua 60 miljoonalla eurolla. Kuntien yhteisöveron ryhmäosuuden muutoksen suuruus (1,01 %-yks.) vuodelle 2018 on tarkentunut ja ryhmäosuus on uusimman tiedon mukaan 31,35 %.
Kiinteistöveroennusteessa on huomioitu hallituksen esitys (HE 133/2017) kiinteistöveron korotuksista vuosille 2018 ja 2019. Kiinteistöveroa korotetaan 50 miljoonalla eurolla vuodelle 2018. Vuodelle 2018 hallitus on linjannut, että yleisen kiinteistöveroprosentin ja muun kuin vakituisen asuinrakennuksen ala- ja ylärajoja korotetaan. Uudet vaihteluvälit ovat hallituksen esityksen perusteella 1,03 - 2,00 %. Tämän seurauksena pääkaupunkiseudun kuntien rakentamattoman rakennusmaan veroprosentiksi tulee määrätä vähintään 4,03 %. Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan ennen kuin kuntien tulee ilmoittaa veroprosenttinsa Verohallinnolle.
Vuodelle 2019 esitetään muutoksia asuinrakennusten ala- ja ylärajan korotusta siten, että uudet rajat olisivat 0,45 - 1,00 %. Voimalaitosten veroprosentin ylärajan korotusta vuodelle 2019 ei lakiluonnoksesta poiketen sisälly eduskunnalle annettuun lakiesitykseen.
Vuodesta 2018 alkaen tuulivoimapuistoja ollaan siirtämässä kiinteistöverotuksessa voimalaitosten kiinteistöveroprosentin piiriin. Olemme siirtäneet kaikki tuulivoimalaitokset kuntakohtaisissa kehikoissa voimalaitoksiksi vuodesta 2018 alkaen. Tuulivoimalapuistoja, joiden tuulivoimaloiden yhteisteho ylittää 10 megavolttiampeeria ja on liitetty verkkoon yhteisestä liityntäpisteestä, kohdellaan jatkossa voimalaitoksina kiinteistöverotuksessa. Täten kunnan on hyvä tiedostaa, että kaikki tuulivoimalat eivät siten välttämättä siirry voimalaitosveroprosentin piiriin. Kaikki tuulivoimalat eivät ole tällä hetkellä kattavasti Verohallinnon tiedossa. Tuulivoimaloiden verotuksessa tapahtuvaa yksilöintiä varten kuntien tulisi antaa kaikille tuulivoimaloille pysyvä rakennustunnus.

Lisätietoja antavat:
Jukka Hakola
Kehittämispäällikkö, Verotus
Puh: (09) 771 2086, Gsm:050 411 7112
Sähköposti: Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi

Benjamin Strandberg
Asiantuntija
Puh: (09) 771 2082, Gsm: 050 594 0603
Sähköposti: Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fi

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot