Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 03 201802.03.2018 15:46
 
Kuntakohtaiset ennustekehikot perustuvat 1.3.2018 päivitettyihin koko maan kehikoihin:
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Linkki kuntanne veroennustesivustolle löytyy tämän viestin lopussa.

Kehikoissa esitetyt arviot vuosille 2018–2020 perustuvat pääosin viime syksyn Kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin kansantalouden kehityksestä. Tämän lisäksi on huomioitu joulukuussa 2017 julkaistu valtiovarainministeriön suhdannekatsaus. Keskusteluja verotulojen kehityksestä on käyty valtiovarainministeriön sekä Verohallinnon kanssa.

Päivitetyssä kehikoissa on lisäksi otettu huomioon verovuoden 2016 valmistunut verotus, vuoden 2017 tilitykset kunnille, kuntien veroprosenttien muutokset vuodelle 2018 sekä vuoden 2017 loppuun mennessä voimaan saatetut verolakien muutokset. Kunnallisveron tilitysten osalta kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2018 on 62,26 prosenttia. Vuoden 2018 kertymäennusteessa on huomioitu kunnallisveron tilitykset tammi-helmikuussa. Vuosien 2019-2020 kertymäennusteissa on huomioitu verovelvolliskohtaiseen verotukseen liittyvän lakimuutoksen aiheuttama kunnallisverontilitysten siirtymä (n.150 milj.€) vuodelta 2020 vuodelle 2019.

Päivityksessä on lisäksi huomioitu tiedot palkkasumman kehityksestä, henkilöasiakkaiden täydennysmaksut tammikuussa 2018 sekä yhteisöjen lisäennakoiden kertymätiedot.

SOTE-kehikossa on huomioitu VM:n 28.2. julkaisemat laskelmat kuntien rahoituksesta ja sen mukainen kunnallisveroprosenttien leikkaus vuodelle 2020. Uusien laskelmien mukainen leikkausprosentti on 11,71 %-yks., kun aiemmin käytetty leikkausprosentti oli 12,37 %-yksikköä. Syy prosenttileikkauksen määrän pienemiseen on pääasiassa kunnallisveroennusteen paranemisesta parantuneen talouskasvun ja työllisyystilanteen johdosta. Myös kunnallisverosta leikattava euromäärä pieneni hieman.

Yhteisöveron arvioissa vuosille 2017–2020 on käytetty pohjana valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakkoverojen kehitys. Kuntaryhmän jako-osuutta korotettiin laskennallisesti 60 milj. euron edestä varhaiskasvatusmaksujen alennusten kompensaatioksi. Verovuonna 2018 jako-osuus on siten 31,35 %. Verovuoden 2020 yhteisöveron jako-osuus -leikkaus SOTE -kehikossa on tämän hetken tiedon mukaan lopullinen ja kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2020 olisi 22,33 %.

Kiinteistöveroennusteessa on huomioitu kuntien veroprosenttipäätökset sekä tuulivoimaloiden siirtyminen voimalaitosten veroprosenttien piiriin. HUOM! Nykylainsäädännön mukaisessa kehikossa oli virheellisesti jäänyt 2017 vuoden kiinteistöveroprosentit vuosille 2019-2020. SOTE-kehikossa kiinteistöverotiedot ovat oikein.

Vuoden 2020 tasaus on SOTE -kehikossa laskettu maakuntauudistukseen liittyvien linjausten mukaisesti. Kiinteistövero tuli mukaan tasauslaskentaan 50 % painoarvolla. Voimalaitoksista ainoastaan ydinvoimalaitokset ovat mukana tasauslaskennassa. Muiden käyttötarkoitusten osalta käytetään kunkin keskimääräistä kiinteistöveroprosenttia, mutta ydinvoimalaitosten osalta käytetään keskimääräistä yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunnallisverossa verovuoden 2018 veroja on leikattu kunnallisveroprosenttien leikkauksen suhteessa (8,15 % / 19,86 %). Yhteisöverossa verovuoden 2018 veroja on leikattu kuntien yhteisöveron ryhmäosuuden leikkauksen suhteessa (22,33% / 31,35%).

Verojen kertymä helmi-tammikuussa on reipas +9,5 % vuoden takaiseen verrattuna. Kyse ei kuitenkaan ole aidosta kuntien verojen kasvusta, vaan tilitysten kehityksen taustalta löytyy useampia selittäviä tekijöitä:

Tammikuussa kuntien verontilitysten kertymä kasvoi +12,6 % vuoden takaiseen verrattuna. Kasvusta suurin osa selittyy sillä, että vuosi sitten tammikuussa Verohallinnon järjestelmäuudistuksen takia osa tilityksistä jäi tammikuussa tilittymättä (ja siirtyivät helmikuulle). Täten tämän vuoden tammikuun kasvu tarkoitti ainoastaan paluuta normaaliin tilitystasoon eikä suurta hyppäystä verotulojen kehityksessä.

Yhteisöjen ennakoiden täydennysmaksuihin liittyvän muutoksen seurauksena yhteisöt maksoivat verovuoden 2017 lisäennakoita tammi-helmikuun vaihteessa (aiemmin huhti-toukokuun vaihteessa) ja ne nostivat kuntien tilityksiä helmikuussa vajaalla 200 miljoonalla. Toukokuussa kuntien yhteisöverojen tilityksien odotetaan taas jäävän jopa 400 miljoonaa viime vuotta alhaisemmiksi lisäennakoiden maksuaikataulun muutoksen johdosta ja sen tähden, että viime vuonna tilityksiä paransi yli 200 miljoonan euron kertaerä.

Kunnallisverojen tilitykset jäivät helmikuussa viime vuotta alhaisemmiksi. Tähän on kaksi syytä. Viime vuonna helmikuun tilityksiä nosti se, että osa tilityksistä oli jäänyt tilittymättä tammikuussa ja siirtyi helmikuun tilityksiin. Toisaalta helmikuussa tilittyvät henkilöasiakkaiden täydennysmaksut, jotka maksetaan tammikuun loppuun mennessä, jäivät viime vuotta ja ennusteita alhaisemmiksi. Tämän johdosta myös kunnallisveron kertymäennustetta vuodelle 2018 on hieman laskettu helmikuun kehikkoon nähden.

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot