Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 04s 201827.04.2018 11:48
 
Kuntakohtaiset verotulojen ennustekehikot perustuvat 24.4.2018 päivitettyyn koko maan kehikkoon (sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten mukaan) joka löytyy alla olevasta osoitteesta:
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelu/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko
Linkki kuntanne veroennustesivustolle löytyy tämän viestin lopussa. Nykylainsäädännön mukainen veroennuste vuosille 2020-2021 lähetetään veroennustesivustolle myöhemmin.
Kunnallisveron osalta veroennustekehikon perustana toimivat Verohallinnon julkaisemat tilastot. Vuosien 2010-2016 tiedot perustuvat valmistuneen verotuksen tietoihin.
Palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvaetuuksien sekä muiden sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2017 perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston tietoon (11.4.2018). Tilasto perustuu tulojen maksajilta saatuihin ilmoituksiin vuonna 2017 maksetuista suorituksista.
Kunnallisveron ennusteet vuosille 2018 - 2021 pohjautuvat verovuoden 2016 verotietoihin ottaen huomioon koko maan ennusteen, tulokehitystilasto verovuodelle 2017 sekä arvioidun kuntakohtaisen väestön kehityksen. Kuntakohtaisessa verotulojen ennustekehikossa väestötiedot vuoteen 2017 asti ovat Tilastokeskuksen lopullisia tietoja. Väestöennusteen trendilaskelmat vuosille 2018 - 2021 perus-tuvat 2017 vuoden lopulliseen väestötietoon sekä Tilastokeskuksen väestöennusteeseen per 30.10.2015.
Kunnallisveron tilityksissä vuosina 2019-2021 ollaan huomioitu verotuksen joustava valmistuminen. Tämä tarkoittaa, että kunnallisveron kertymien rytmitys kyseisinä vuosina muuttuu verrattuna aikaisempiin kehikkoversioihin (rivit 18-20 A.2 -välilehdessä). Verovuodesta 2018 alkaen luonnollisten henkilöiden ja yritysten tuloverotuksessa siirrytään verovelvolliskohtaiseen verotuksen valmistumiseen (ns. verotuksen joustava valmistuminen). Verotus ei enää päätykään kaikilla verovelvollisilla samaan aikaan esimerkiksi lokakuun lopussa vaan joustavasti kesä-lokakuun välillä. Tämän johdosta myös veronpalautusten ja jäännösverojen maksaminen jaksottuu eri tavalla kuin nykyisin, joka vaikuttaa tilitysten jaksottumiseen.
Alla olevasta osoitteesta voit vertailla oman kunnan kertymämuutosta vuoden 2016 tasossa:
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/verotuksen-joustava-valmistuminen-muuttaa-verontilitysten-jaksottumista
Vuodesta 2020 eteenpäin tasaus laskettu maakuntauudistukseen liittyvien linjausten mukaisesti. Kiinteistövero tuli mukaan tasauslaskentaan 50 % painoarvolla. Ainoastaan muut voimalaitokset kuin ydinvoimalaitokset on jätetty tasauksen ulkopuolelle. Muiden käyttötarkoitusten osalta käytetään kunkin keskimääräistä kiinteistöveroprosenttia, mutta ydinvoimalaitosten osalta käytetään keskimää-räistä yleistä kiinteistöveroprosenttia. Kunnallisverossa verovuoden 2018 veroja on leikattu kunnallis-veroprosenttien leikkauksen suhteessa (8,26 % / 19,86 %). Yhteisöverossa verovuoden 2018 veroja on leikattu kuntien yhteisöveron ryhmäosuuden leikkauksen suhteessa (22,33% / 31,35%).
Yhteisöveroa koskevat tiedot on aiempien vuosien osalta saatu Verohallinnon tilastoista ja tilityserittelyistä. Vuoden 2018 arvioissa on huomioitu yhteisöjen maksamien verojen kehitys tammi-maaliskuussa 2018, Verohallinnon tiedot maksuunpannuista ennakkoveroista sekä valtionvarainministeriön ennusteet toimintaylijäämien kehityksestä.
Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2017 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2018 osalta ennakkotiedot perustuvat kiinteistötietoihin, joiden pohjalta Verohallinto määrää kiinteistöverot vuodelle 2018. Kiinteistöverotus valmistuu syyskuussa 2018 ja voi poiketa näistä ennakkotiedoista. Kiinteistöveron osalta on tänä vuonna huomionarvoista se, että toisen maksuerän eräpäivä on jo 16.10. joten eräpäivään mennessä maksetut verot tilitetään kunnille jo lokakuussa (aiemmin tilitty-nyt pääosin marraskuussa).
On tärkeää huomata, että esitettävät kehitystä kuvaavat ennusteluvut ovat arvioita kunnan kehityksestä. Yksittäisen kunnan on omista lähtökohdistaan arvioitava verotulojensa kehitys. Erityisesti keltaiset solut tulee tarkistaa huolellisesti.

Lisätietoja antavat:
Jukka Hakola
Kehittämispäällikkö
Gsm:050 411 7112
Sähköposti: Jukka.Hakola@kuntaliitto.fi

Benjamin Strandberg
Asiantuntija
Gsm: 050 594 0603
Sähköposti: Benjamin.Strandberg@kuntaliitto.fi

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot