Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 11 201809.11.2018 07:24
 
Kuntakohtainen veroennustekehikko perustuu koko maan verotulojen ennustekehikkoon (nykylainsäädännön mukaan) joka päivitettiin 5.11.2018 Kuntaliiton nettisivuille:
https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Tämä ylimääräinen kuntakohtainen veroennuste on laadittu johtuen loppuvuoden suhteellisen isoista muutoksista kunnallisverossa.

Marraskuun verotuloennustekehikoissa on myös huomioitu budjettiriihessä linjatut verotuksen muutokset ja valtiovarainministeriön viimeisimmät ennusteet. Lisäksi ennusteessa on huomioitu lokakuun tilitykset sekä Verohallinnon lopulliset verotiedot verovuoden 2017 verotuksesta jotka löytyvät alla olevasta osoitteesta:
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/?rxid=71d3c8ed-6690-420b-8fa4-a9ed7a8ba8b0

Kuluvan vuoden kunnallisverokertymä tulee laskemaan lokakuun ennusteesta. Syyt löytyy osittain verovuoden 2018 jako-osuus-oikaisussa ja ennakkokertymissä sekä loppuvuoden oikaisutilityksissä ja ennakonpalautuksissa jotka verovuoden 2017 osalta olivat lokakuun veroennusteessa arvioitu liian myönteisiksi kuntien osalta. Myös valmistunut verovuosi 2017 vaikuttaa alentavasti ennusteeseen tuleville vuosille. Valmistuneen verovuoden 2017 verotiedot poikkesivat joltain osin syksyn aikaisemmista ennusteista. Tämän johdosta veropohja on jonkin verran muuttunut myös vuosille 2018-2021. Muutokset näkyvät lähinnä palkansaajien vakuutusmaksuissa sekä erässä Muut vähennykset verosta. Näistä vähennyksistä saadaan varmaa tietoa vasta verotuksen valmistuttua. Viimeksi mainitussa erässä lapsivähennykset ja kotitalousvähennykset olivat odotettua korkeammat, joka on pääsyy siihen, että maksettavan kunnallisveron taso laskee myös ennustevuosille 2018-2022. Vaikka lapsivähennys kuitenkin poistui tänä vuonna, pysyvät muut verosta tehtävät vähennykset korkeammalla tasolla verrattuna lokakuun ennusteeseen.

Kunnallisveron vahva kertymäkasvu vuonna 2019 aiheutuu monien tekijöiden yhteisvaikutuksena. Pääasiassa kasvu johtuu heikosta vertailuvuodesta 2018. Kuluvan vuoden tiputus johtuu pääosin luonnollisten henkilöiden poikkeuksellisen suurista ennakonpalautuksista, jotka tänä vuonna vähennetään joulukuun tilitysten yhteydessä. Verovuosien 2017 ja 2018 oikaisut johtavat omalta osalta myös siihen, että kunnallisverot putoavat kuluvana vuonna. Jäännösverot selittävät osan ensi vuoden kasvusta, sillä verovuoden 2018 jäännösverot tilittyvät kunnille verotuksen joustavan valmistumisen myötä pääosin kalenterivuoden 2019 aikana. Työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksun alentuminen nostaa omalta osaltaan verotuloja vuonna 2019, kuten myös parantunut työllisyystilanne.

Vuosille 2020 ja 2021 on myös ennustettu reipasta kasvua, mutta tähän pitää kuitenkin suhtautua varauksellisesti. Uuden hallitusohjelman verolinjaukset ovat vielä hämärän peitossa ja vähennysten kasvu on tästä johtuen erittäin maltillista.

Yhteisöveron osalta ollaan myös huomioitu verovuoden 2017 valmistunut verotus. Kaikki yhteisöverot nousivat 1,9 %, mutta kuntaryhmän jako-osuuden johdosta yhteisövero ei muutu verovuodesta 2016. Yhteisöveron kertymäennuste laskee kuluvana vuonna. Yhteisöveron kertymäennuste laskee kuluvana vuonna. Syy löytyy pääosin viime vuoden yksittäistapauksesta. Viime vuonna yhteisöverokertymää nosti kertaluontoisesti merkittävä verovuoteen 2016 liittyvä täydennysmaksu joka tuotti kunnille kertaluontoisesti tilityksiä noin 210 miljoonaa euroa. Tämän johdosta yhteisöveron kehitys ei näytä oikeaa kuvaa tilanteesta.

Ensi vuodelle yhteisöverokertymään odotetaan kasvua, joka pääosin selittyy heikolla vertailuvuodella sekä toimintaylijäämän vahvasta kasvuennusteesta. On syytä huomioida, että yritysten tuloskehitys ei täysin seuraa toimintaylijäämän muutoksia. Varsinkin voimakkaiden suhdannevaihteluiden oloissa toimintaylijäämän antama kuva yritysten tuloksista saattaa poiketa huomattavasti todellisuudesta. Ennusteen laadinnassa toimintaylijäämä tarjoaa kuitenkin luontevan lähtökohdan tarkasteltaessa yhteisöverokertymän kehitystä suhteessa koko talouden aktiviteettia kuvaavaan kasvuennusteeseen.

Verotuloihin perustuvassa valtionosuuksien tasauksessa vuodelle 2019 on Verohallinnon tilastotietokannan mukaiset kunnallisverot vuodelle 2017 jotka hieman eroavat Veronsaajien palvelussa olevista tiedosta. Näin ollen on pientä eroa Kuntaliiton valtionosuuslaskelmiin.

Lisäksi huomioitavaa loppuvuoden osalta

Tilityksissä on marraskuusta lähtien huomioitava, että Verohallinnon ohjelmistouudistuksesta johtuen verontilitykset tullaan maksamaan vuoden ajan kunnille kahdesta eri järjestelmästä. Muutos näkyy ainoastaan siinä, että kunnan pankkitilille tulee maksupäivänä (yleensä 28. päivä) kaksi suoritusta, kiinteistöverojen tilitykset sekä erikseen kunnallis- ja yhteisöverojen tilitykset.
Lisätietoa Verohallinosta antaa ylitarkastaja Satu Sarén: satu.saren@vero.fi

Tilastokeskus on päättänyt siirtää alueellisen väestöennusteen laatimisen syksyyn 2019. Siirron syynä on vuoden 2017 muuttoliiketilastojen julkaisemisen viivästyminen, minkä vuoksi väestöennusteen aineistot ovat aluetietojen osalta vielä puutteellisia. Veroennustekehikon väestöennuste vuosille 2018-2021 pohjautuu Tilastokeskuksen viimeisimpään väestöennusteeseen, joka on vuodelta 2015. Näin ollen tulee tarkistaa väestöennusteet vuosille 2018-2021 ja tarpeen tullen muuttaa. Lisätietoja Tilastokeskuksesta: vaesto.tilasto@stat.fi

Lisätietoja Kuntaliitosta antavat:
asiantuntija, Benjamin Strandberg, benjamin.strandberg@kuntaliitto.fi , puh. +358 50 594 0603
vt johtaja, Henrik Rainio, henrik.rainio@kuntaliitto.fi , puh. +358 9 771 2127

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot