Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 09 201911.09.2019 07:28
 
Kuntakohtainen veroennustekehikko perustuu koko maan verotulojen ennustekehikkoon, joka päivitettiin kuntaliitto.fi -sivuille 10.9.2019: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019. Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt kertyä kunnille elokuun loppuun mennessä yli 450 M€ toteutunutta enemmän johtuen verokorttiuudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista.

Verohallinnon tekemien uusien selvitysten perusteella suurin osa kertymävajeesta johtuukin aiemmasta tiedosta poiketen verokorttiuudistuksesta ja tulorekisterinongelmat selittävät vain murto-osan (13%) vajeesta. Verokorttiuudistuksessa on kyse siitä, että uudessa ennakkoperintämenettelyssä on luovuttu palkkakausikohtaisista tulorajoista ja sivutulokorteista, jonka johdosta ennakonpidätykset on toimitettu alkuvuodesta huomattavasti aiempaa käytäntöä alhaisempina.

Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Täten loppusyksyn aikana kertymävaje kasvaa edelleen kuukausittain, elleivät veronmaksajat korota laajasti veroprosenttejaan tai verokorttien vuosittaiset ansiorajat ylity laajasti. Tilityksissä korjausliike näkyisi siten suuremmassa määrin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Veroennustekehikossa vuoden 2019 ennakkoverojen kertymävajeeksi on uudistusten johdosta oletettu -600 milj. euroa (elokuun ennusteessa oletuksena -400 milj. euroa). Verokorttiuudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle. Tämän johdosta olemme alentaneet vuoden 2020 kunnallisverojen kertymäennustetta edelliseen ennusteeseen verrattuna -400 milj. eurolla. Mikäli kertymävaje olisi johtunut yksin Tulorekisteristä, mitä elokuussa vielä epäiltiin, olisi kuluvan vuoden ennakoiden kertymäarvio pysynyt samana vuosina 2020-->.

Ennustepäivityksessä on huomioitu myös Verohallinnon uusimmat (7.9.) ennakkotiedot verovuoden 2018 verotuksesta sekä veroperustemuutokset vuodelle 2020 VM:n talousarvioesityksen mukaisina.

Talousarvioesityksen mukainen ansiotasoindeksin tarkistus veroperusteisiin on ollut ennusteessa sisällä jo keväästä lähtien, mutta nyt ennusteessa on huomioitu myös ensisijaisesti pienituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille kohdistettu ansiotuloveron kevennys, jonka arvioidaan vähentävän kunnallisverotuottoa n. 130 milj. eurolla. Toisaalta taas kotitalous- sekä asuntolainojenkorkojen vähennysten leikkaus arvioidaan lisäävän kuntien verotuloja n. 50 milj. eurolla. Ansiotasoindeksitarkistuksen kanssa veroperustemuutosten arvioidaan vähentävän kuntien verotuloja -312 milj. eurolla vuonna 2020, jotka on VM talousarvioesityksessä esitetty kompensoitavaksi kunnille hallitusohjelman mukaisesti.

Kertymävajeen tai Verohallinnon ennakkotietojen perusteella ei koko maan tasolla ole ollut syytä muokata maksuunpantavan kunnallisveron ennustetta vaan ainoastaan verotulojen kertymisen jaksotusta. Esitetyt veroperustemuutokset sen sijaan siis alentavat myös maksuunpantavan kunnallisveron arviota vuodelle 2020.

Syyskuun tilityksiä tulee voimakkaasti alentamaan myös verotuksen joustava valmistuminen, jonka johdosta kunnilta peritään maksettuja veronpalautuksia varten n. 800 milj. euroa. Jäännösveroja kunnille kertynee n. 100 milj. euroa. Edellisen vuoden verojen osalta kertymä on vertailukelpoinen vasta marraskuun tilitysten jälkeen.

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste

Yhteisöveron arvioissa verovuosille 2018–2023 on pohjana käytetty valtiovarainministeriön ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakkoverojen kehitys. Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös huomioitu elokuun yhteisöverotilitykset ja Verohallinnon ennakkotiedot vuoden 2018 osalta.

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2019 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2019 osalta kiinteistöveron ennakkotiedot perustuvat tietoihin, joiden pohjalta Verohallinto on määrännyt kiinteistöverot vuodelle 2019. Kiinteistöverotus on valmistunut syyskuussa 2019, mutta tietokantaan tehtyjen muutosten johdosta valmistuneen kiinteistöverotuksen tiedot julkaistaan vasta 20.9. Kiinteistöveroennuste vuosille 2020-2023 perustuu kiinteistökannan normaaliin kehitykseen.Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot