Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 12 201902.12.2019 13:32
 
Linkki kuntakohtaiselle veroennustesivustolle löytyy tämän viestin viimeisellä rivillä.

Ennakonpidätysten ja tulorekisterivajeen positiivinen kehitys paransivat kunnallisveron kertymäennustetta

Kunnallisveron ennakonpidätysten kertymät eivät ole kasvaneet odotetulla tavalla vuonna 2019. Kuntaliiton arvion mukaan ennakoita olisi pitänyt kertyä kunnille marraskuun loppuun mennessä arviolta noin 500 M€ toteutunutta enemmän johtuen verokorttiuudistuksesta sekä Tulorekisteri-ilmoittamisen ongelmista.

Verohallinnon julkaiseman tiedotteen perusteella marraskuun tilityksissä näkynyt ennakonpidätysten ennusteita kehitys johtui aiempien kuukausien ennakonpidätysten kertymisestä sekä lokakuussa toimitettujen ennakonpidätysten hyvästä kehityksestä. Aiempien kuukausien ennakonpidätyksiä kertyi 70 miljoonaa enemmän kuin vuosi sitten ja tämän katsotaan johtuvan hyvästä kehityksestä tulorekisterivajeen umpeen kuroutumisessa. Vajeen arvioidaan tältä osin olevan enää muutama kymmenen miljoonaa. Lokakuussa toimitettuja ennakonpidätyksiä tilitettiin marraskuussa +3,8 % verrattuna viime vuoteen. Keskimääräinen ennakonpidätysprosentti on ollut tasaisessa nousussa viime kuukaudet ja kehityksen odotetaan joulukuussa tilitettävien ennakonpidätysten osalta jatkuvan samankaltaisena. Tällä perusteella olemme nostaneet joulukuun kertymäennustetta. Verotuksen joustavan valmistumisen johdosta verovuoden 2018 veronpalautukset ovat suurimmaksi osaksi jo peritty kunnilta, joten joulukuun tilitykset kasvavat tämänkin johdosta reilusti viime vuoteen verrattuna.

Verohallinnon laatiman selvityksen perusteella verokorttiuudistuksesta johtuva kertymävaje alkaa korjaantua suurelta osin vasta joulukuussa tehtävissä ennakonpidätyksissä. Tilityksissä korjausliike näkyisi siten voimakkaammin vasta tammikuussa. Lopullisesti vaje korjaantuu kuitenkin vasta verotuksen valmistuessa kesästä 2020 alkaen.

Veroennustekehikossa vuoden 2019 ennakkoverojen kertymävajeeksi on uudistusten johdosta oletettu noin -500 milj. euroa. Verokorttiuudistus on pysyvä muutos. Vaikka kertymävaje korjaantuu vuoden 2019 kunnallisverojen osalta vuoden 2020 aikana, niin oletuksenamme on, että verovuoden 2020 ennakkoverot kertyvät taas samalla tavalla jättäen vuoden 2020 ennakot vastaavasti alemmalle tasolle. Täten emme ole ennusteessamme huomioineet mahdollisia muutoksia verovelvollisten käyttäytymisessä (esim. laajempi ennakonpidätysprosenttien korottaminen jo alkuvuodesta 2020), mutta seuraamme tilannetta tältä osin yhdessä Verohallinnon kanssa.

Ennustepäivityksessä on huomioitu myös Verohallinnon lopulliset tiedot verovuoden 2018 verotuksesta (3.11.2019) sekä veroperustemuutokset vuodelle 2020 hallituksen talousarvioesityksen mukaisina. Kuntien tulovero- ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020 on myös huomioitu. Koko maan painotettu keskimääräinen tuloveroprosentti kasvoi 0,09 %-yksiköllä ja on 19,97 % vuonna 2020.

Kuntakohtaisissa veroennustekehikoissa ollaan vuosille 2019-2022 myös huomioitu Tilastokeskuksen 30.9 julkaisema väestöennuste. Väestötiedoilla on vaikutusta tulevien vuosien ansiotuloihin ja jako-osuuksiin

Kertymävajeen tai Verohallinnon ennakkotietojen perusteella ei koko maan tasolla ole ollut syytä muokata maksuunpantavan kunnallisveron ennustetta vaan ainoastaan kunnallisverokertymiä. Verovuoden 2019 kuntien jako-osuusoikaisu (61,42 %) on tämän hetken tiedon valossa varovaisen myönteinen ja toisi noin 10 miljoonaa joulukuun tilitysten yhteydessä.
Kuluvan vuoden ennakoiden kertymäennusteen paraneminen näkyy jossain määrin positiivisena myös seuraavien vuosien ennusteissa.

Koko maata koskeva kuntien verotulojen ennustekehikko löytyy osoitteessa: https://www.kuntaliitto.fi/asiantuntijapalvelut/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste

Yhteisöveron arvioissa verovuosille 2018–2023 on pohjana käytetty valtiovarainministeriön uutta ennustetta yhteisöjen verotettavasta tulosta ottaen huomioon maksuunpantujen ennakkoverojen kehitys. Ennusteen taustalla on kansantalouden tilinpidon toimintaylijäämän muutos. Ennusteessa on myös huomioitu marraskuun yhteisöverotilitykset ja Verohallinnon lopulliset verovuoden 2018 yhteisöverotiedot.

Yhteisöveroennusteessa on huomioitu hallituksen esitys vuosille 2020-2023 linjaamia kone- ja laiteinvestointien korotettuja poistoja ja aineettomien investointien 50 % ylimääräistä verovähennystä. Kunnille muutosten vaikutukset kompensoidaan yhteisöveron jako-osuutta korottamalla seuraavasti (suluissa vaikutukset kuntien yhteisöverotuottoon ilman kompensaatiota):

2020: kuntien jako-osuus 32,13 prosenttia yhteisöverosta (-53 miljoonaa euroa)
2021: kuntien jako-osuus 32,24 prosenttia yhteisöverosta (-63 miljoonaa euroa)
2022: kuntien jako-osuus 32,18 prosenttia yhteisöverosta (-60 miljoonaa euroa)
2023: kuntien jako-osuus 32,06 prosenttia yhteisöverosta (-53 miljoonaa euroa)

Muutos vaikuttaa myös kunnallisveroa vähentävästi noin -20 milj. € (niiden yrittäjien verotettavaa tuloa joita verotetaan
osin ansiotulona) vuositasolla vuosina 2020-2023, joka on huomioitu ennusteessamme. Tältä osin kompensaatio tapahtuu valtionosuuslain mukaisena veroperustemuutosten korvauksena.

Kiinteistöveron osalta on vuoteen 2019 asti tukeuduttu Verohallinnon kiinteistöverotilastoihin. Vuoden 2019 kiinteistöverotus valmistui syyskuussa ja tarkemmat kuntakohtaiset kiinteistöverotuksen tiedot löytyvät Verohallinnon tilastotietokannasta. Kuntien ilmoittamat kiinteistöveroprosentit vuodelle 2020 on myös huomioitu veroennustekehikossa.

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot