Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 04 202003.04.2020 14:24
 
Veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin eri ennustelaitosten ennusteisiin talouden kehityksestä ja koronakriisin vaikutuksista siihen. Arviot vaikutuksista talouskehitykseen muuttuvat tällä hetkellä lähes päivittäin. Talouden kasvun hidastuminen ja taantuman mahdollisuus on yhä todennäköisempää. Veroennusteen taustaoletuksena on, että BKT laskee reilu 5 % kuluvana vuonna ja kasvaa maltillisesti noin 1 % ensi vuonna. Lisäksi ennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset maaliskuuhun 2020 asti, Verohallinnon tiedot maksuunpantujen ennakkoverojen kehityksestä 2.4. sekä verovuoden 2020 veroprosentit, että lopulliset tiedot verovuoden 2018 verotuksesta. Myös lopulliset väestötiedot vuodelta 2019 on huomioitu.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kuntien verotuloihin. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Osa tästä heikennyksestä tulisi työllisyyden, ja sitä kautta palkkasumman, aiemmin oletettua heikomman kehityksen ja yritysten oletettua heikomman kannattavuuden myötä. Kuluvan vuoden palkkasumman arviossa oletuksena on, että lomautusten piirissä on reilut 400 000 henkeä ja akuutin kriisin kesto olisi 3 kuukautta. Ensi vuoden palkkasumma kasvaa maltillisesti 1,5 % oletuksena, että lomautetut palavat töihin, mutta samalla tänä vuonna kasvanut työttömyys jäisi osittain pysyväksi. Työttömyysturvaetuudet kasvavat kuluva vuonna arviolta noin 25 % lomautusten ja irtisanomisten takia. Myös elinkeinotoiminnan ansiotulot laskevat koronavirusepidemian johdosta.

Tilitysennusteessa on huomioitu myös eduskunnalle annettu HE 33/2020, joka koskee yritysten verojen maksujärjestelyn ehtoja, ja siihen liittyvien Verohallinnon menettelymuutosten vaikutukset.
Vaikutukset on huomioitu hallituksen esityksen mukaisina vuodelle 2020 ja siten kunnallisveron tilityksiä alennettu noin 430 miljoonalla eurolla, yhteisöveron 45 miljoonalla eurolla ja kiinteistöveron 80 miljoonalla eurolla. Hallituksen esityksessä on oletettu verojen kertyvän täysimääräisesti takaisin vuonna 2021, mutta ennusteessamme oletetaan näiden kertyvän yritysten tilanteen johdosta vain osittain. Tilitysten kertymään kohdistuu paineita ansiotulojen kehityksen lisäksi pääomatuloverojen kertymän kautta. Vaikka kunnat eivät ole pääomatuloverojen saajia, niin pääomatuloverot jaetaan veronsaajille osana kuukausitilityksiä jako-osuuksien perusteella. Jos markkinoilla nähty pörssikurssien voimakas lasku näkyy luovutusvoittojen alenemisena, niin tämä näkyy eri veronsaajilla tilityksiä alentavana tekijänä ja oikaistaan lopullisesti vasta verovuoden 2020 verotuksen valmistuessa. Tätä mahdollista vaikutusta ei ole ennusteessamme vielä pystytty arvioimaan.

Tälle vuodelle arvioitu aiempaa heikompi kehitys näkyy myös tulevien vuosien verotuloarvioiden tason alenemisena.

Yhteisöverossa koronaviruksen vaikutus alkaa näkymään huhtikuun tilityksistä alkaen. Yritykset ovat parin viikon ajan voineet hakea alennusta ennakkoveroihin Verohallinnolta ilman erillistä selvitystä niiden tulokehityksestä. Verohallinnon tietojen mukaan yhteisöjen verovuodelle 2020 maksuunpantujen ennakkoverojen määrä on alentunut tänä aikana - 6 %. Vastaavan kehityksen odotetaan jatkuvan vielä tulevina viikkoina ja kuukausina. Tämä näkyy niin maksuunpantujen verojen kuin tilitysten jaksotuksessa. Ennakoimme maksuunpannun yhteisöveron laskevan tänä vuonna vajaa -20 % ja tilitysten noin -25 %. Normaalia suurempi osa verovuodelle 2020 maksuunpannuista veroista jaksottuu siten ensi vuoden kertymiin niin ennakkoveromenettelyn muutoksen kuin maksujärjestelymuutoksen johdosta. Vuonna 2020 tapahtuvat muutokset yritysten maksuunpannuissa veroissa alkavat vaikuttamaan kuntakohtaisiin yhteisöveron jako-osuuksiin vuodesta 2022 alkaen.

Valtiovarainministeriö päivittää ennusteitaan parhaillaan ottaen ennusteissaan huomioon koronaviruksen aiheuttamat paineet talouskehitykseen. Ministeriön ennusteet julkaistaan Kuntatalousohjelman yhteydessä 16.4.. Tarkistamme tarvittaessa koko maan ennustettamme tämän jälkeen ottaen huomioon päivitetyt ennusteet sekä mahdolliset uudet tiedot verotulojen kertymisestä ja maksuunpanoista.

Verotulojen kertymävaje 2019 ja sen korjaantuminen

Vuonna 2019 kunnallisveroon muodostui kertymävajetta verokorttiuudistuksesta johtuen. Päivitetyn arvion mukaan kertymävajetta syntyi kunnille noin 350 milj.€. Kertymävajeen suuruusarvio päivittyy huhtikuussa, kun Verohallinon verovuoden 2019 tulokehitystilasto julkaistaan. Kesäkuussa, kun ennakkotietoja verovuoden 2019 verotuksesta julkaistaan, arviot tarkentuvat edelleen.

Kertymävajeesta noin 80 milj.€ kertyi tammikuun tilitysten yhteydessä. Muilta osin kertymävajeen arvioidaan kertyvän verovuoden 2019 verotuksen valmistumisen yhteydessä ja vaikuttavan siten veronpalautusten ja jäännösverojen määrään heinäkuusta alkaen. Suurimmat vaikutukset näkynevät elo-syyskuun tilityksissä.

Verovuoden 2018 kuntakohtaiset tilastot julkaistu - ansiotulojen määrittelyssä muutoksia

Kuntakohtaiset verotilastot julkaistiin Verohallinnon tilastotietokantaan 28.2.2020:
http://vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/

Verohallinnon järjestelmäuudistusten takia ansiotulojen määrittely on jonkin verran muuttunut aiemmasta. Muun muassa yhtymistä saadut ansio- ja pääomatulo-osuudet ovat peitetty tilastolta datavirheiden takia. Työkorvauksia ei myöskään saatu eriteltyä luotettavasti, joten ne on otettu tilastolla palkkatulojen alta pois ja ne sisältyvät nyt erään Muut ansiotulot. Lisäksi palkkojen alta on siirretty omiksi erikseen verotettava apuraha sekä hankintatyön arvo. Teoriassa muutos on hyvä, koska työkorvaukset, hankintatyö ja apurahat eivät virallisesti ole palkkaa. Jotta vertailukelpoisuus eri vuosien välillä säilyy, samat määrittelymuutokset ovat päivitetty Verohallinnon tilastotietokantaan ja myös veroennustekehikkoon verovuosille 2014-2018.

Tilastomuutokset pienentävät palkkatuloja noin 500 miljoonaa koko maan tasolla verovuonna 2018. Maa- ja metsätalouden ansiotulot pienenevät vajaalla 100 miljoonalla eurolla. Veroennustekehikon erä Muut ansiotulot vastaavasti kasvaa saman verran.


HUOM! Kuntakohtaisen veroennustekehikon S-välilehden pylväskuvio sisältää virheellistä tietoa vuoden 2023 osalta. Samaisen välilehden taulukossa löytyy oikeat tilitysarviot.

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot