Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 06 202025.06.2020 12:02
 
Kuntaliiton kuntakohtainen kesäkuun veroennustekehikko on päivitetty - Koronavirus luo yhä epävarmuutta ennusteisiin

Veroennustekehikon päivitys perustuu valtionvarainministeriön kesäkuun taloudelliseen katsaukseen sekä eri ennustelaitosten viime aikojen ennusteisiin talouden kehityksestä ja koronakriisin vaikutuksista siihen. Talouden sulkutoimia on lievennetty suurelta osin, mutta koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus talouteen on yhä ilmeinen.

Kuntakohtainen veroennustekehikko perustuu kesäkuun koko maata koskevaan veroennustekehikkoon joka 17.6.2020 päivitettiin alla olevalle sivustolle:
https://www.kuntaliitto.fi/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Kunnallisveroennusteessa huomioitua

Kunnallisveroennusteen taustaoletuksena on, että BKT laskee reilu 6 % kuluvana vuonna ja kasvaa noin 2 % ensi vuonna. Ennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset toukokuuhun 2020 asti sekä Verohallinnolta saatu ennakkotieto kesäkuun verotilityksistä. Tässäkin versiossa on huomioitu palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvaetuuksien sekä muiden veronalaisten sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2019 ja ne perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston tietoon (11.5.2020).

Tämän lisäksi kuntakohtaisessa ennusteessa on huomioitu Verohallinnon päivitetty kuntakohtainen ennakkotieto (23.6.2020) koskien maksuunpantua kunnallisveroa verovuonna 2019. Verohallinnon viralliset ennakkotiedot julkaistaan tänään tai huomenna Veronsaajien Palveluun ja voi joidenkin kuntien osalta hieman erota kehikon tiedosta. Laskennallisiin verotuloihin perustuva valtionosuuden tasauslaskelma vuodelle 2021 perustuvat näihin ennakkotietoihin.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät yhä koronavirukseen ja tämän vaikutuksiin kuntien verotuloihin. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Osa tästä heikennyksestä tulisi työllisyyden, ja sitä kautta palkkasumman, aiemmin oletettua heikomman kehityksen ja yritysten oletettua heikomman kannattavuuden myötä. Kuluvan vuoden palkkasumman arviossa taustaoletuksena on, että koronaepidemia hiipuu vähitellen pois eikä syksyllä tule toista epidemia-aaltoa. Ensi vuoden palkkasumma kasvaa maltillisesti 2,2 % oletuksena, että lomautetut palavat töihin, mutta samalla tänä vuonna kasvanut työttömyys jäisi osittain pysyväksi. Työttömyysturvaetuuksien, maa- ja metsätalouden ansiotulojen sekä muiden ansiotulojen kehitysarviot ovat tarkentuneet verovuosille 2020-2024.

Ansiotuloista tehtävien vähennysten osalta olemme palkkatulojen romahtamisen lisäksi huomioineet lisääntyneen etätyöskentelyn. Näin ollen tulonhankkimisvähennykset kasvaisivat hieman samalla kun matkakuluvähennys laskisi. Perusvähennyksessä, ansiotulovähennyksessä ja erityisesti työtulovähennyksessä olemme huomioineet lomautettujen laajan kirjon eri tulotasoilla. Eläketulo-, ansiotulo- sekä perusvähennyksien osalta olemme tarkentaneet kehitysarvioita tuleville vuosille. Työtulovähennysten osalta olemme huomioineet muuttuneen palkkakehitysarvion.

Verovuonna 2020 arvioitu maksettava kunnallisvero kasvaa vain 20 miljoonaa eurolla verrattuna toukokuun arvioon. Siitä huolimatta kunnallisveron tilitykset kasvaisivat arviolta noin 270 miljoonalla eurolla vuonna 2020. Tämä johtuu pääosin oletuksesta, että kuntien jako-osuus tulisi nousemaan verovuonna 2020. Kertymäarviota nostaa myös valmistuvan verotuksen 2019 ennakkotiedot, joiden perusteella kuntien oletettu oikaisu olisi yhteensä noin 80 miljoonaa positiivinen. Tämä arvio nostaa kuluvan vuoden kertymää noin 30 miljoonalla eurolla verrattuna toukokuun arvioon.

Tilitysennusteessa on huomioitu yritysten verojen maksujärjestelyn ehtoihin tehdyt muutokset.
Maksujärjestelyihin sovellettavaa korkoa ollaan edelleen alentamassa 2,5 prosenttiyksikköön. Muutosten arvioiduista vaikutuksista verotuloihin on täten tehty päivitettyjä arvioita. Niiden perusteella kunnallisveron tilityksiä on alennettu normaalitilanteeseen nähden noin 400 miljoonalla eurolla, yhteisöveroa 20 miljoonalla eurolla ja kiinteistöveroa 60 miljoonalla eurolla. Alkuperäisessä hallituksen esityksessä oletettiin näiden verojen kertyvän täysimääräisesti takaisin vuonna 2021, mutta ennusteessamme oletetaan näiden kertyvän yritysten tilanteen takia vain osittain. Menetyksiin liittyviä arvioita ja niihin liittyvien kompensaatioiden määriä päivitetään todennäköisesti syksyn aikana.

Yhteisövero- ja kiinteistöveroennusteessa huomioitua

Yhteisöverossa koronaviruksen vaikutus alkoi näkymän huhtikuun tilityksistä alkaen. Yritykset ovat kolmen kuukauden ajan voineet hakea alennusta ennakkoveroihin Verohallinnolta ilman erillistä selvitystä niiden tulokehityksestä. Tämän seurauksena kuluvan vuoden ennakot alenivat toukokuun tilityksissä 24 %:lla. Ennakkotiedon mukaan kesäkuussa ennakoiden väheneminen on lähes pysähtynyt ja alenema on vain hieman toukokuuta suurempi. Tämän hetkisen kehityksen perusteella vaikuttaa siltä, että suurin pudotus maksuunpannuissa ennakkoveroissa on nyt nähty.
Talouden ja erityisesti vientiteollisuuden elpymisen aikataulu ja vauhti ovat kuitenkin hyvin epävarmoja. Ennakoimme maksuunpannun yhteisöveron laskevan tänä vuonna noin - 23 %.

Päivitetyssä yhteisöveroennusteessa olemme huomioineet kuntien korotetun yhteisöveron jako-osuuden verovuodelle 2020. Uusi tilityksissä käytettävä jako-osuus on 42,13 % ja se otetaan käyttöön viimeistään heinäkuun tilityksissä (riippuu lain vahvistamisen aikataulusta). Kaikki verovuodelta 2020 jo tilitetyt yhteisöverot oikaistaan voimaantulohetkellä vastaamaan uutta jako-osuutta. Aikaisempien kuukausien oikaistavat yhteisöverotilitykset olisivat näin ollen yhteensä noin 200 miljoonaa euroa.

Aiempaan ennusteeseen verrattuna olemme korottaneet kuluvan vuoden yhteisöverotilityksiä yhteensä noin 470 miljoonalla eurolla. Tästä yli 300 miljoonaa euroa liittyy ryhmäosuuden korotukseen. Loppuosa selittyy kohentuneesta maksuunpanoarviosta verovuonna 2020. Verohallinnon ennakkotiedot (5.6.2020) verovuoden 2019 maksuunpannusta yhteisöverosta vastasi myös hyvin aiempia ennusteita eikä muutoksia siihen ole tehty.

Kiinteistöveron kertymäarvioissa 2020 ja 2021 on huomioitu verojen maksujärjestelyihin liittyvät muutokset ja niihin liittyvät vaikutusarviot (- 60 milj.€ koko maassa vuonna 2020). Maksujärjestelyn vaikutus on todennäköisesti ylimitoitettu ja näin ollen kuluvan ja ensi vuoden kertymäarviot lähentelevät kyseisten vuosien maksettavia kiinteistöveroja.

Hyvää kesää!

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot