Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 09 202003.09.2020 13:49
 

***TÄMÄ EILEN LÄHETETYN VIESTIN UUDELLEENLÄHETYS. SYYSKUUN KUNTAKOHTAINEN VEROENNUSTE EI OLE MUUTTUNUT***

Kuntaliiton verotulojen ennustekehikko päivitetty -
Kunnallisveroja haettu verojen maksujärjestelyyn huomattavasti arvioitua vähemmän

Veroennustekehikon syyskuun päivitys perustuu myös valtionvarainministeriön kesäkuun taloudelliseen katsaukseen sekä eri ennustelaitosten viime aikojen ennusteisiin talouden kehityksestä ja koronakriisin vaikutuksista siihen. Kesäkuun ennuste sisälsi oletuksen, että yritykset hakevat verojen maksujärjestelyjä myös kunnallisverojen osalta noin 400 miljoonan euron edestä. Uusien tietojen valossa järjestelyä on kuitenkin haettu vain noin 100 miljoonalle eurolle.
Talouden sulkutoimia on lievennetty suurelta osin, mutta koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus verotuloihin on yhä ilmeinen. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona. Osa tästä heikennyksestä tulisi työllisyyden, ja sitä kautta palkkasumman, aiemmin oletettua heikomman kehityksen ja yritysten oletettua heikomman kannattavuuden myötä.

Kunnallisveroennuste

Ennusteessa on huomioitu toteutuneet verotilitykset elokuuhun 2020 asti. Tässäkin versiossa on huomioitu palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvaetuuksien sekä muiden veronalaisten sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2019 ja ne perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston tietoon (11.5.2020). Tämän lisäksi ennusteessa on huomioitu Verohallinon 26.8. julkaisema ennakkotieto koskien koko maan maksuunpantua kunnallisveroa verovuonna 2019. Ennakkotieto vastasi hyvin kesäkuun arviota, ja näin ollen muutoksia ei tehty liittyen verovuoteen 2019. Kunnallisveron veropohjaan ei muiltakaan osin tehty muutoksia kesäkuun veroennusteesta.

Tilitysennusteessa sen sijaan huomioitiin päivitetyt arviot yritysten verojen maksujärjestelyistä. Niiden perusteella kunnallisveron tilityksiä on tälle vuodelle alennettu normaalitilanteeseen nähden noin 100 miljoonalla eurolla. Kesäkuun ennusteessa vaikutuksen arvioitiin vielä olevan 300 miljoona euroa enemmän. Alkuperäisessä hallituksen esityksessä oletettiin näiden verojen kertyvän täysimääräisesti takaisin vuonna 2021, mutta ennusteessamme oletetaan näiden kertyvän yritysten tilanteen takia vain osittain. Verrattuna kesäkuun lopun ennusteeseen kunnallisveron tilitykset kasvavat näin ollen noin 300 miljoonalla eurolla tänä vuonna ja vastaavasti laskevat reilulla 250 miljoonalla eurolla ensi vuonna. Koronavirusepidemian negatiiviset vaikutukset kunnallisveron tuottoon ovat uusien tietojen valossa ennusteita pienemmät. Epidemian aiheuttaman epävarmuuden takia emme kuitenkaan vielä ole nostaneet ennustetta. Seuraavassa ennusteessa huomioimme valtiovarainministeriön uuden ennusteen, joka julkaistaan 5.10., ja otamme tarkemmin huomioon syksyn työttömyys- ja lomautustilanteen. Epidemian aikana pääomatulot ovat kehittyneet ennusteisiin nähden heikosti, ja tämä aiheuttaa painetta kuntien jako-osuuden korottamiselle ja siten positiiviselle oikaisulle seuraavien kuukausien aikana.

Yhteisövero- ja kiinteistöveroennuste

Yhteisöverossa koronaviruksen vaikutus alkoi näkymän huhtikuun tilityksistä alkaen. Yritykset ovat 5 kuukauden ajan voineet hakea alennusta ennakkoveroihin Verohallinnolta ilman erillistä selvitystä niiden tulokehityksestä. Tämän seurauksena kuluvan vuoden ennakot alenivat elokuun tilityksissä 32 %:lla. Suhteellinen lasku huhti-elokuussa on noin 30 prosenttia.

Tämän hetken kehityksen perusteella vaikuttaa siltä, että suurin pudotus maksuunpannuissa ennakkoveroissa on nähty. Olemme hieman nostaneet yhteisöveron maksuunpanoarvioita vuosille 2020-2024. Talouden, ja erityisesti vientiteollisuuden, elpymisen aikataulu ja vauhti ovat kuitenkin hyvin epävarmoja. Ennakoimme maksuunpannun yhteisöveron laskevan tänä vuonna noin - 20 % ja kasvavan noin 4,5 % ensi vuonna.
Verovuoden 2020 kuntien ryhmäosuutta korotettiin 10 %-yksiköllä heinäkuun tilityksistä alkaen.
Heinäkuun tilityksen yhteydessä oikaistiin kaikki tähän mennessä tilitetyt verovuoden 2020 yhteisöverot uuden korotetun kuntien ryhmäosuuden mukaiseksi. Jako-osuuskorotuksen takia kunnat saivat heinäkuussa verovuodelle 2020 positiivista oikaisua 227 miljoonaa euroa. Näin ollen kunnille tilitettävä yhteisövero kasvoi edellisvuodesta noin 210 miljoonaa euroa 354 miljoonaan euroon (+145 %). Yhteisöveron tilitysennusteessa 2020 ja 2021 huomioitiin myös päivitetyt arviot yritysten verojen maksujärjestelyistä. Niiden perusteella tilityksiä alennettiin normaalitilanteeseen nähden noin 10 miljoonalla eurolla.

Kiinteistöveron kuluvan vuoden maksuunpanoarvio perustuu Verohallinnon ennakkotietoon. Kertymäarvioissa 2020 ja 2021 olemme myös huomioineet verojen maksujärjestelyihin liittyvät muutokset ja niihin liittyvät päivitetyt vaikutusarviot. Nyt niiden vaikutus arvioidaan olevan -10 miljoonaa euroa vuonna 2020, kun ne vielä kesäkuussa oli noin -60 miljoonaa euroa. Verovuoden 2020 kiinteistöverotus valmistuu aiemmasta poiketen vasta lokakuun lopussa. Kuntakohtaiset verotiedot saadaan todennäköisesti käyttöön siten vasta marraskuussa.

Päivitetty koko maata koskeva kuntien veroennustekehikko löytyy alla olevalla sivustolla:
https://www.kuntaliitto.fi/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot