Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 08s 202130.08.2021 07:15
 
Kuntaliiton elokuun verotulojen ennustekehikko päivitetty

Kuntakohtaisessa elokuun veroennustekehikossa erityistä huomioitavaa:

- Palkkasumman muutos verovuodelle 2020 (A.1-välilehti, solu H22) on muokattu vastaamaan Verohallinnon ennakkotietoa 10.8.2021 maksettavasta kunnallisverosta 2020 (A1 -välilehti, solu H62).

- Tuloveroprosentti vuodelle 2023 ja tämän leikkaus vuodesta 2022 (-12,39 % -yksikköä) ei toimi automaattisesti. Eli jos muuttaa tuloveroprosenttia vuodelle 2022 tulisi itse laskea tämä leikkaus verovuodelle 2023. Tämä virhe/puute korjataan seuraavaan veroennusteversioon syyskuun lopussa.

- On myös syytä huomioida, että kyseinen tuloveroprosentin leikkaus (-12,39 % -yksikköä) ei ole lopullinen ja tulee muuttumaan valmistelun edetessä.

- Tässä versiossa ei ole vielä verotulojen tasauslaskelmaa uudessa järjestelmässä. VM pyrkii päivittämään oman laskelman lähiaikoina. Ensi vuoden tasauslaskelma löytyy VM:n valtionosuuslaskelmassa tällä sivustolla: https://vm.fi/valtionosuuspaatoksia-ja-laskentatietoja

- Tarkistakaa ja muuttukaa veroennustekehikon keltaiset arviot, jotka osin ovat johdettu koko maan veroennustekehikosta. Väestöennusteet vuosina 2021–2024 tulisi myös tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa.

Kesän aikana talous ja verotulot piristyivät selvästi

Veroennustekehikon elokuun päivitys perustuu osin valtionvarainministeriön kesäkuun taloudelliseen katsaukseen, joka lähtökohtaisesti oli positiivisempi verrattuna Kuntaliiton toukokuun veroennustekehikon arvioihin.

Tämän lisäksi nähtiin kesällä talousspurtti ja Tilastokeskuksen mukaan työllisyys kipusi heinäkuussa jo 74,9 %:iin. Talouden myönteinen kehitys näkyy sekä kunnallis- että yhteisöveron parempana kehityksenä kuluvana vuonna.

Veroennusteessa on muun muassa huomioitu toteutuneet verotilitykset elokuuhun 2020 asti sekä sote-uudistuksen arvioidut vaikutukset kunnallis- ja yhteisöveroon vuodesta 2023 eteenpäin.

Kiinteistöverotus ei muutu uudistuksessa. Kiinteistöveroennuste ei myöskään muuttunut toukokuun arviosta ja Verohallinnon arvio, että noin 5 % verovuoden 2021 maksettavasta kiinteistöverosta kertyisi ensi vuoden alussa, on yhä voimassa.

Kunnallisveroennuste 2021 ja 2022

Tässäkin versiossa on huomioitu palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvaetuuksien sekä muiden veronalaisten sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2020 ja ne perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston tietoon (12.4.2021). Tämän lisäksi ennusteessa on huomioitu Verohallinon 10.8.2021 julkaisema ennakkotieto koskien koko maan maksuunpantua kunnallisveroa verovuonna 2020. Ennakkotieto vastasi hyvin toukokuun arviota, maksettavaa kunnallisveroa tulisi koko maassa näillä vain noin 50 miljoonaa euroa enemmän. Tämä näkyy pääosin edellisen verovuoden tilityksissä tänä vuonna.

Tämän vuoden tilitysarviossa on huomioitu verovuoden 2020 veronpalautukset ja jäännösverot, jotka odotettaan perittävän/maksettavan tämän vuoden puolella. Pääosa veronpalautuksista peritään veronsaajilta elo- ja syyskuun tilityksissä. Kertymäarviossa on myös huomioitu kuntaryhmän arvioitu negatiivinen jako-osuusoikaisu verovuodelta 2020 (noin -40 miljoonaa euroa) joka peritään marraskuussa.

Kesän talousspurtti näkyy selväsi kuluvan vuoden palkkasumman kehitysarviossa. Toukokuussa palkkasumman muutokseksi arvioitiin 2,8 %, ja nyt muutos on arviolta noin 4,0 %. Tämän seurauksena laskimme myös työttömyysturvaetuuksia hieman vastaamaan uutta kehitysarviota. Myös ensi vuodelle palkkasumman odotetaan kasvavan melkein yhtä paljon.

Noususuhdanne näkyy vahvasti myös valtion pääomatuloverojen kehitysarviossa kuluvana vuonna. Valmistuvan verotuksen 2020 pääomatuloverot olivat myös vahvassa kasvussa. Näin ollen kunnallisveron jako-osuuteen verovuodelle 2021 on odotettavissa noin -300 miljoonan euron negatiivinen oikaisu. Tämä arvioitu oikaisu on huomioitu tilitysennusteessa (punaisella). Jako-osuuksia on tarkoitus oikaista lähikuukausina.

Kaikista yllä mainituista muutoksista johtuen tilitettävä kunnallisvero kasvaa arviolta noin 230 miljoonaa kuluvana vuonna verrattuna toukokuun arvioon. Myös ensi vuodelle on odotettavissa noin 250 miljoonan korotus toukokuusta.

Kunnallisveroennuste 2023–2025

Vuosille 2023–2025 veroennusteessa on ensi kertaan huomioitu soteuudistuksen arvioituja vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Ansiotulot eivät muutu uudistuksen myötä. Kunnallisveron vähennyksiin sen sijaan tulossa merkittäviä muutoksia.

Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnettäisiin samoin perustein ja samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Uudistus koskee kunnallisverotuksen perusvähennystä, ansiotulovähennystä ja opintorahavähennystä. Eläketulovähennys myönnettäisiin myös samoin perustein. Verotuslaskenta tapahtuisi kuitenkin edelleen erikseen valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen osalta.

Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (% -yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään samansuuruisesti kaikilta kunnilta. Ennusteessa on huomioitu toukokuun siirtolaskelmassa sovellettavaa leikkausta -12,39 % -yksikköä joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan. Nykyistä suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion verosta tehtäviksi. Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huomattavasti ja samalla kunnallisveron efektiivisyys myös paranee (nimellisen ja efektiivisen veroasteen erotus).

Kunnallisveron tilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 maksuunpannut kunnallisverot. Ne kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, eritysesti muutosvuosina 2023 ja 2024.

Yhteisöveroennuste 2021–2025

Maksettava yhteisövero verovuonna 2020 perustuu niin ikään Verohallinnon ennakkotietoon per 10.8.2021 ja tämän perusteella arvioituun lopulliseen maksuunpanoarvioon. Myös yhteisöveron kehitysarvio seurasi hyvin toukokuun arviota -noin 40 miljoonaa euroa enemmän yhteisöveroa on odotettavissa.

Verovuoden 2021 maksettavaan yhteisöveroon ei olisi odotettavissa korotusta, vaikka kuluvan vuoden tilitettävät ennakkoverot ovatkin olleet vahvassa kasvussa. Ensi vuonna kertyisi näin ollen verrattain vähemmän verovuoden 2021 veroja. Yhteensä yhteisöveroa tilittyisi tänä vuonna noin 150 miljoonaa enemmän ja ensi vuonna noin 100 miljoonaa vähemmän, verrattuna toukokuun arvioon.

Sote-uudistusvuosina 2023–2025 maksettava yhteisövero yhteensä olisi hyvässä kasvussa. Kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa melkein 30 % verovuonna 2023.

Myös yhteisöverotilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 tilitettävät yhteisöverot. Ne kertyvät vanhoilla kuntaryhmän osuuksilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, eritysesti muutosvuosina 2023 ja 2024.


Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot