Kuntien verotulojen ennustekehikon kuntatiedosto

Veroennuste 09s 202128.09.2021 10:00
 
Syyskuun kuntakohtainen veroennustekehikko perustuu koko maata koskevan kuntien veroennustekehikon arvioihin, joka päivitettiin 27.9.2021:
https://www.kuntaliitto.fi/talous/verotus/verotulojen-ennustaminen-verotulojen-ennustekehikko

Syyskuun kuntakohtaisessa veroennustekehikossa erityistä huomioitavaa:

- Palkkasumman muutos verovuodelle 2020 (A.1-välilehti, solu H22) on muokattu vastaamaan Verohallinnon ennakkotietoa 20.9.2021 maksettavasta kunnallisverosta 2020 (A1 -välilehti, solu H62).

- Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (-12,39 % -yksikköä) ei ole lopullinen ja tulee muuttumaan vielä valmistelun edetessä.

- Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasauslaskelma tuleville vuosille ei saatu päivitettyä syyskuun veroennustekehikkoon. Tämä johtuu osin siitä, että maksettavat verotulot verovuosina 2021 ja 2022 ei sellaisinaan huomioida uudessa järjestelmässä, kun lasketaan tasaukset vuosille 2023 ja 2024.

- Vuosien 2023 ja 2024 osalta tasauksen lopulliset laskentaperusteet vahvistetaan vasta myöhemmin. Soten rahoituslaskelmissa on laskettu arvio uuden järjestelmän mukaisesta tasauksesta vuoden 2022 tasossa.

- Ensi vuoden tasauslaskelma löytyy VM:n valtionosuuslaskelmassa: https://vm.fi/valtionosuuspaatoksia-ja-laskentatietoja VM:n tiedon mukaan laskelma päivittyisi tällä viikolla tai ensi viikon alussa.

- Arviolta noin 10 % verovuoden 2021 kiinteistöveroista erääntyisi maksuun vasta ensi vuoden tammi- ja helmikuussa. Tämä arvio on huomioitu kiinteistöveron tilityksissä vuosina 2021–2024.

- Tarkistakaa ja muuttukaa veroennustekehikon keltaiset arviot, jotka osin ovat johdettu koko maan veroennustekehikosta. Väestöennusteet vuosina 2021–2024 tulisi myös tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa.

--------------------------------------------------------------------------------

Veroennustekehikon syyskuun päivitys perustuu pääosin syksyn Kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Syyskuun päivityksessä on hyvin maltillisia muutoksia verrattuna elokuun lopun päivitykseen. Talouden myönteinen kehitys kesästä lähtien on näkynyt hyvin myönteisenä, sekä kunnallis- että yhteisöveron viime kuukausien tilityksissä.

Veroennusteessa on muun muassa huomioitu toteutuneet verotilitykset syyskuuhun 2021 asti sekä sote-uudistuksen arvioidut vaikutukset kunnallis- ja yhteisöveroon vuodesta 2023 eteenpäin.

Syyskuun kiinteistöveroennusteessa on huomioitu valmistuvan verotuksen 2021 päivitetyt arviot. Verohallinnon aikaisempi arvio, että noin 5 % verovuoden 2021 maksettavasta kiinteistöverosta kertyisi ensi vuoden alussa, ei tämän hetken tietojen perusteella enää pidä paikkansa. Verovuoden 2021 maksuunpannun kiinteistöveron kokonaismäärä on tällä hetkellä 1 998 miljoonaa euroa. Siitä arviolta noin 190 miljoonaa euroa (vajaa 10 %) erääntyisi maksuun vasta ensi vuoden tammi- ja helmikuussa.

Kunnallisveroennuste 2021 ja 2022

Tässäkin versiossa on huomioitu palkkojen, eläkkeiden, työttömyysturvaetuuksien sekä muiden veronalaisten sosiaalietuuksien muutokset verovuodelle 2020 ja ne perustuvat Verohallinnon tulokehitystilaston tietoon (12.4.2021). Tämän lisäksi ennusteessa on huomioitu Verohallinon 20.9.2021 julkaisema ennakkotieto koskien koko maan maksuunpantua kunnallisveroa verovuonna 2020. Ennakkotieto vastasi pääosin varsin hyvin elokuun vastaavaa tietoa.

Tämän vuoden tilitysarviossa on huomioitu verovuoden 2020 veronpalautukset ja jäännösverot, jotka odotettaan perittävän/maksettavan tämän ja ensi vuoden alussa. Pääosa veronpalautuksista perittiin veronsaajilta elo- ja syyskuun tilityksissä.

Noususuhdanne näkyy vahvasti valtion pääomatuloverojen kehitysarviossa kuluvana vuonna. Valmistuvan verotuksen 2020 pääomatuloverot olivat myös vahvassa kasvussa. Näin ollen kunnallisveron jako-osuuteen verovuodelle 2021 on vahvistettu reilun 300 miljoonan euron negatiivinen oikaisu. Kuntaryhmän jako-osuus verovuodelle 2021 laskee näin ollen reilulla prosenttiyksiköllä 61,81 %:sta  60,79 %:iin. Negatiivinen oikaisu huomioidaan lokakuun tilityksissä sekä näkyy myös veroennusteen kunnallisveron tilitysarviossa.

Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa arviolta 229 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Tästä 209 milj. euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansiotasoindeksin tarkistuksista, jotka olemme huomioineet ennusteessa jo aiemmin. Lisäksi tehtiin muutamia vaikutuksiltaan pienehköjä muutoksia veroperusteisiin. Arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina.

Ensi vuodelle ennustetaan myös hyvää kasvua joka muun muassa näkyy palkkasumman sekä ennakkoverojen suotuisissa kehitysarvioissa. Ensi vuodelle kunnallisveroja kertyy yhteensä arviolta noin 4 %:ia kuluvaa vuotta enemmän.

Kunnallisveroennuste 2023–2025

Vuosille 2023–2025 veroennusteessa on huomioitu soteuudistuksen arvioituja vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Ansiotulot eivät muutu uudistuksen myötä. Kunnallisveron vähennyksiin sen sijaan tulossa merkittäviä muutoksia.

Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnettäisiin samoin perustein ja samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Uudistus koskee kunnallisverotuksen perusvähennystä, ansiotulovähennystä ja opintorahavähennystä. Eläketulovähennys myönnettäisiin myös samoin perustein. Verotuslaskenta tapahtuisi kuitenkin edelleen erikseen valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen osalta.

Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (% -yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään samansuuruisesti kaikilta Manner-Suomen kunnilta. Ennusteessa on huomioitu toukokuun siirtolaskelmassa sovellettavaa leikkausta -12,39 % -yksikköä joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan. Nykyistä suurempi osuus verosta tehtävistä vähennyksistä siirtyy valtion verosta tehtäviksi. Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huomattavasti ja samalla kunnallisveron efektiivisyys myös paranee (nimellisen ja efektiivisen veroasteen erotus).

Kunnallisveron tilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 maksuunpannut kunnallisverot. Ne kertyvät vanhoilla veroperusteilla ja korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, eritysesti muutosvuosina 2023 ja 2024.

Yhteisöveroennuste 2021–2025

Yhteisöveroennuste ei muutu elokuun lopun arvioista. Maksettava yhteisövero verovuonna 2020 perustuu niin ikään Verohallinnon ennakkotietoon per 20.9.2021 ja tämän perusteella arvioituun lopulliseen maksuunpanoarvioon.

Verovuoden 2021 maksettavaan yhteisöveroon ei olisi odotettavissa korotusta, vaikka kuluvan vuoden tilitettävät ennakkoverot ovatkin olleet vahvassa kasvussa. Ensi vuonna kertyisi näin ollen verrattain vähemmän verovuoden 2021 veroja.

Sote-uudistusvuosina 2023–2025 maksettava yhteisövero yhteensä olisi hyvässä kasvussa. Kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa melkein 30 % verovuonna 2023. Myös yhteisöverotilityksissä kalenterivuosina 2023–2025 on syytä huomioida ennen verovuotta 2023 tilitettävät yhteisöverot. Ne kertyvät vanhoilla kuntaryhmän osuuksilla ja nostavat näin ollen veroennusteen tasoa väliaikaisesti, eritysesti muutosvuosina 2023 ja 2024

Muita tiedostoja


Verohallinnon Tulorekisteritietojen pohjalta tuottama Tulokehitystilasto vuodelta 2021.

Kuntakohtaista verotuksen vertailutietoa Power BI -sovelluksessa

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntien arvioidut negatiiviset kunnallis- ja yhteisöverotilitykset joulukuussa 2018.

Kuntakohtaisen yhteisöveron jako-osuuden esimerkkilaskenta verovuodelle 2017.

Kuntakohtainen väestöennuste 30.10.2015

Verohallinnon tilastotietokanta - kuntakohtaiset verotiedot